Home

Slovotvorný základ a kořen

 1. Slovotvorný základ - část společná slovu základovému a slovu nově utvořenému. Společný pouze pro dvě slova - základové a nově utvořené! Slovotvorný prostředek - část tvořící nové slovo: konkrétní předpona, přípona nebo koncovka, spojovací vokál nebo jejich kombinace
 2. Slovotvorný základ Slovotvorný prostředek část slova (kořen, kmen) bez koncovky, ke kterému se připojují přípony, předpony p řípony, předpony Příklady: škol -škol škol les -n í ník-ák pra- Zapište základové slovo, slovotvorný základ a slovotvorný prostředek: 1
 3. • slovotvorný základ (kmen, kořen) • prefix - před základem slova (při-jít) • sufix - za základem slova (uči-tel) • koncovka - součástí sufixu, sama sufixem (zdrav-í) • postfix - za koncovkou, při flexi se nemění (jaký-si, jakého-si
 4. slovotvorný základ = část slova základového, které je základem pro vytvoření nového slova, např. ledovec od základového slova ledový , slovotvorný základ ledov -; kořen = část slovotvorného základu ( led -), je společný všem slovům příbuzným
 5. Je slovotvorný základ a kořen slova jedno a to samé? - poradna, odpovědi na dotaz Na této stránce naleznete veškeré odpovědi na dotaz na téma: Je slovotvorný základ a kořen slova jedno a to samé?. Hledáme pro vás ve více než 500 000 odpovědích. Dále zde naleznete další zajímavá související témata. Další informac
 6. Stavba slova: kořen, předpona, kořen, přípona koncovka Slovotvorný rozbor: odvozené slovo → základové slovo → odvozovací základ → slovotvorný základ → slovotvorný formant (předpona, přípona, koncovka) Úkol: Proveďte slovotvorný rozbor a stavbu slova u následujících slov
 7. Slovotvorný základ tvoří část slova, kterou má utvořené slovo společnou se slovem základovým (učitel - učitel-ka, les - pra-les). Po formální stránce se může krýt s kořenem základového slova (strom-ek), nebo s jeho tvaroslovným kmenem (učitel-ka, děli-tel)

Nauka o tvoření slov - Galakti

 1. Základové slovo, slovotvorný základ, slovotvorný prostředek. základové slovo = hotové slovo, z nějž vznikají další př.psát - psaní atd. slovotvorný základ = kořen bez předpony i přípony; slovotvorné prostředky = předpony a přípony; Stavba slova - morfémy. prefix = předpona, nemění slovní druh, připojuje se k celému slov
 2. Předzahrádka - odvozeno od základového slova zahrádka pomocí předpony před-; zůstal nám tak slovotvorný základ zahrádka (potud je to slovotvorný rozbor) - a kořen je hrád (patří do morfematického rozboru)
 3. slovní základ/slovotvorný základ - část slova, která slouží k odvození jiného slova (šílen-ý - šílenec, vyhyn-out - vyhynulý), slovotvorným základem může být nejen kořen slova, ale i kořen s předponou, nebo příponou (plav-at - plav-ba, rozplavat se - rozplav-ba, plavb-a - plavební
 4. - slovotvorný základ - část slova bez koncovky, ke které se připojuje slovotvorná přípona: chod-ba - kořen - kořen s předponou, kořen s kmenotvornou nebo slovotvornou příponou - kořen - část slova, společná všem příbuzným slovů
 5. U morfematického rozboru je kořen = uč- u slovotvorného rozboru to může být kořen (definici jste uvedla), nebo kmen = část slova, k níž se připojuje slovotvorná přípona. Takže slovo se tvoří ze slovotvorného základu + přípony, předpony. Další pojem = základové slovo = slovo, od kterého je další slovo odvozené
 6. Slovotvorný základ se může shodovat se základo-vým slovem (pralesní) nebo s kořenem slova (výlet). Ve slovotvorném základu mohou být stejné hláskové změny jako v kořenu slova, např. měkčení: ruka → ručka. Cesky-jazyk_5_UC_blok.indd 27 19.5.2011 13:37:5
 7. slovotvorný základ = část základového slova, je základem pro vytvoření nového slova. Slovotvorným základem může být kmen nebo kořen. slovotvorný prostředek - formant = část slova, díky kterému vzniká ze základového slova nové slovo: Slovotvorným prostředkem jsou předpony a přípony

Slovotvorný základ - Poradte

 1. slovotvorný základ a slovotvorné prostředky, a mezi rozborem statickým, vícečlenným ­ morfematickým (rozborem stavby slova), kterým členíme slovo na nejmenší stavební části (předpony, kořeny, přípony a koncovky)
 2. 2.2.2 slovotvorný základ a slovotvorný formant Část slova společnou pro utvořené a základové slovo nazýváme slovotvorný základ (utvořená slova ho přebírají ze základových), všechny (formální) odlišnosti mezi nimi kořen s prefixem: zahrada → zahrádka,.
 3. 1. Vyznačte kořen, předponu, příponu: dárkyně výběrový nerozbitný sraženina 2. Určete k daným slovům slova základová a slovotvorný základ: opavský praděda výmysl nádraží 3. Rozlište složeniny vlastní a nevlastni: umělecko-průmyslový dlouhotrvající severozápad pravděpodobn
 4. Slovotvorný základ (SZ) = část základového slova, která slouží jako základ pro vytvoření nového slova (je společná u slova základového i utvořeného), je to část slova bez koncovky (tedy kořen nebo kmen, pokud je ke kořeni připojena přípona), příklady: celé základové slovo: pravěk; část základového slova: učite
 5. - někdy může být slovotvorný základ totožný se základovým slovem - součástí slovotvorného základu bývá kořen a - ten se může krýt se slovotvorným základem (je stejný
 6. Slovotvorný základ část slova bez koncovky (kořen, kmen) , ke které se připojuje slovotvorná přípona - např. chod-ba.Může jim být např.1. jen kořen - běh - nulová přípona2. kořen s předponou - vý-chod3. kořen s kmnenotvornou či slovotvorné příponou - běha-cí, běž-ec-ký Kořen je část slova, která je společná všem příbuzným slovům a dále jej nelze členit.LES - LES-ní - LES-natý atd Určitě poznáte sám, zda je či není rozdíl mezi těmito.
 7. V ↗OTS při segmentaci odvozeného slova ta jeho část, k níž se připojuje ↗slovotvorný formant.Reprezentuje význam výchozího, základového slova, např.: soud‑ce, výchozím, základovým slovem je soudit; analogicky skl‑árna: sklo, krás‑a: krásný, dřív‑í: dřevo, pa‑hor‑ek: hora, z‑běl‑at: bílý atd. Při ↗prefixaci (vele‑hora), ↗reflexivizaci.

Vyberte si pomocí filtrů požadovaná cvičení a poté už můžete začít cvičit Slovotvorný základ . tvoří část slova, kterou má utvořené slovo společnou se slovem základovým (učitel - učitel-ka, les - pra-les). Po formální stránce se může krýt s kořenem základového slova (strom-ek), nebo s jeho tvaroslovným kmenem (učitel-ka, děli-tel). kořen. Slovo, jež je tvořeno kořenem a koncovkami. Kořen slova a slovotvorný základ není totéž, proto se nemusí shodovat. slovo základové - lesník slovo odvozené - lesníkův slovotvorný základ - lesník kořen slova - les složeniny mají více slovotvorných základů velký, film→velkofilm starý, věk→starověk sever, západ→severozápad tlak, měřit→tlakoměr. StZ (slovotvorný základ): předražen- (zde je náhodou identický se základovým slovem; jak jsme si řekli, to není v češtině samozřejmým jevem) F (formant): -ý (resp. soubor všech pádových koncovek všech tří rodů a obou čísel podle vzoru mladý

Rozumí: jde o tvar slovesa rozumět. To má základové slovo rozum, slovotvorný základ rozum-, příponu (kmenotvornou) -ě a infinitivní koncovku -t. Slovo rozum by šlo dělit i dál, obsahuje totiž kořen -um- a předponu roz-, ale na úrovni ZŠ a SŠ by se takto do hloubky patrně již nešlo. Okamžik: jde o složeninu Tento český panovník se proslavil jako udatný bojovník. V soutěži zvítězil lotyšský student. Mnohý brandýský obyvatel by si přál opravu rozbitých silnic Slovotvorný základ: je ta část slova základového, která je základem pro vytvoření slova nového. Př. slovo nazelenalý vylo vytvořeno ze základového slova zelený . Základní způsoby tvoření slov: Odvozování: nejčastější způsob tvoření slov, slova se tvoří za pomoci předpon, přípon a koncovek vznikají slova. Kořen slova: -trav- Slovo základové: potrava Slovotvorný základ: potrav Slova příbuzná: potrava, potravinář, potravinářka, potravinový, potravinářský.

Slovotvorná báze (slovotvorný základ) a slovotvorný formant. Hledání druhého syntagmatu, slovotvorné báze a slovotvorného formantu, je možné pouze u slovotvorně analyzovatelných slov, tj. u slov, u nichž proběhl onomaziologický morfologický proces. Sestává z kořene mouš a afixu -e, jenž je polyfunkční a. Tvoření slov - v češtině se nová slova vytvářejí nejvíce odvozováním (za pomoci předpon a přípon, které obměňují význam slova). rozlišujeme: a) slovo odvozené - mlynář. b) slovo základové - mlýn - společná část se nazývá slovotvorný základ, nemusí být stejný u všech slov příbuzných. např - slovotvorný základ Stavba slova (pravý sloupec) - předpona - přípona - koncovka - nulová koncovka - předponová část _____ příponová část - kořen zápis do sešitu: - látku si pročtěte v učebnici s. 22, 23 Tvoření nových slov - 3 základní způsoby: 1) odvozování - pomocí předpon a přípon vznikají slova. odvozování. základové slovo. slovotvorný základ. přípona. předpona. slovotvorný rozbor. slova příbuzná. kořen. Základní pojm Stavba slova (předpona, kořen, přípona, koncovka) Rozbor stavby slova × slovotvorný rozbor. Slovo základové a slovo odvozené. Slovotvorný základ a slovotvorný prostředek. Rozvoj slovní zásob

U následujících odvozených slov uveďte základové slovo, slovotvorný základ, slovotvorný formant a kořen: 1) mlékárna, 2) zahradníkův, 3) výskok, 4) herna, 5) písečný, 6) podhradí, 7) sladkost, 8) výjimka, 9) zlenivět, 10) luční, 11) kavárenský, 12) průlom. Cvičení Na kterém řádku j e slovo k věti n o vé rozděl eno správně na kořen, pří ponovou část a koncovku? a. Květ/ino/v é b. Květ/inov/ é c. Květin/ov/ é d. Květi/nov/ é 13. Slovotvorný základ slova žá kyn ě j e: a. Žá b. Žák c. Žáky d. Žákyň 14. Slovotvorný základ slova u či tel ka j e SLOVOTVORNÝ ROZBOR na SŠ. zdroj: Hlavsa Z. Český jazyk pro střední školy (mluvnická a stylistická část). Praha : SPN, 1998. slovotvorný základ = kmen základového slova. základové slovo = slovo, od něhož je jiné odvozeno. dělení odvozených slov podle slovního druhu kořen = celé slovo - opět, teď, zas (příslovce), (citoslovce) - bum, pst; (částice) - hle, zda. kořen + koncovka - koncovka kořenná. slova příbuzná tvoří slovotvornou čeleď. Slovotvorný základ - ta část slova, kterou má slovo fundované společné se slovem fundujícím - hor/a, po/hor/ek. možné i celé slovo - pra-les SLOVOTVORNÝ ROZBOR. Slova se tvoří ze . základových slov, přebírají z nich . slovotvorný základ. (Slovotvorný základ= společná část. pro slovo základové a slovo odvozené.

Vysvětlete termín slovotvorný základ. Uveďte pět způsobů, jak lze odvozováním utvořit nové slovo Utvořte u každého slova komplexní slovotvorný morfologický rozbor Příklad: konat: značkové slovo; kořen kon-, přípona -a + infinitivní koncovka -t ( lze také uvést přípona -at (b) graficky označit ve slovech kořen, slovotvorný základ, předponu/příponu tvarosloví formální: vzory podst./přídavných jmen, slovesný způsob + složené tvary v činném rodu; předložky a spojky + pravopis morfologick Vysvětli pojem slovotvorba., Který z následujících pojmů neužíváme, děláme-li slovotvorný rozbor? V jaké oblasti tento pojem užíváme?a) slovotvorný základb) slovotvorný prostředekc) kořen slovad) hláskové změny, Vyjmenuj základní pojmy, s nimiž pracujeme při slovotvorném rozboru:1.2.3.4., Jaký vztah/y musíme identifikovat mezi slovem základovým a slovem. Slovotvorba v kostce: - slovotvorný rozbor: máme slovo odvozené, určujeme slovo základové a slovotvorný základ, slovotvorné prostředky (předpona, přípona, koncovka) - tvaroslovný rozbor: slovo rozebereme na co nejmenší části - oddělíme předpony, přípony, kořen, koncovku Kmen se od něj liší tím, že zahrnuje ↗kmenotvornou příponu, kořen naopak nezahrnuje ↗prefixy. Viz též Tvarotvorný formant, Slovotvorný základ, Slovotvorný formant. Citace Klára Osolsobě (2017): TVAROTVORNÝ ZÁKLAD. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník.

Tvoření slov - Gramatika - Referáty Odmaturu

1 Procvičujte si učivo na www.sklasnadhledem.cz Nakladatelství Fraus 2019 www.fras.cz OPAKOVÁN ZE 7. R OčNÍKU Český jazyk s nadhledem 8 Řešení pracovního sešit Kořen slov (slovotvorný základ) je společný příbuzným slovům. Předpona. je . součástí slova, stojí před kořenem slova . a píšeme ji . dohromady se slovem. Přípona. stojí . za kořenem Slovotvorný rozbor - porovnáváme utvořené slovo se slovem základovým (slovem, ze kterého utvořené slovo vzniklo) - domovní - domov (slovo základové), předměstí - město (slovo základové) - rozlišujeme slovotvorný základ, předponu, příponu a koncovku - některá slova nemají všechny část slovotvornÝ zÁklad a slovotvornÝ formant Část slova společná pro utvořené a základové slovo (utvořená ho přebírají ze základových). Všechny (formální) odlišnosti mezi nimi (vč změn, ke kterým dochází ve slovotvorném procesu) tvoří SLF SLOVOTVORNÝ ROZBOR na SŠ • zdroj: Hlavsa Z. Český jazyk pro střední školy (mluvnická a stylistická část). Praha : SPN, 1998. • slovotvorný základ = kmen základového slova • základové slovo = slovo, od něhož je jiné odvozeno • dělení odvozených slov podle slovního druhu: 1) výsledného odvozeného slova (jména činitelská, konatelská, prostředků.

oběma slovům = SLOVOTVORNÝ ZÁKLAD Postup prodavačka 1) Najdeme slovo základové a napíšeme ho pod slovo •hledáme všechny části slova -kořen, předpony, přípony, koncovku Postup prodavačka 1)Napíšeme si pod sebe několik slov příbuzných ke slovu prodavačka předpony, kořene slov a přípony. Slova se stejným kořenem se nazývají . příbuzná slova. Kořen slov (slovotvorný základ) je společný příbuzným slovům. Předpona. je . součástí slova, stojí před kořenem slova . a píšeme ji . dohromady se slovem. Přípona slovotvorný základ: vod, vylov, překladatel, přesvědč, velkoměst, řešit - část slova, která je společná pro slovo základové a odvozené - Skládáním (kompozicí) - vzniká ze dvou a více slov; méně časté než odvozován Slovotvorný základ / kořen, kmen / část slova bez koncovky. připojujeme k němu příponu . škol - ský - ní. kořen- společný všem příbuzným slovům / škol - ní / kmen - zbyde po oddělení koncovky / prác - e / Jak poznáte koncovku

SLOVOTVORNÝ ROZBOR Zjišťuje, jak slovo vzniklo. Slovo, ze kterého je nové slovo utvořeno se nazývá ZÁKLADOVÉ SLOVO (stroj - strojní, škola - školák) SLOVOTVORNÝ ZÁKLAD - část slova, kterou má společnou základové a odvozené slovo (škol - a, škol - ák) Slova, která mají stejný slovotvorný základ nazýváme. Opakujeme: slovotvorný základ, kořen, předpona, přípona, koncovka, slova příbuzná VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 1-6: 1. Které z následujících slov z výchozího textu obsahuje dvě předpony? A) apoz mněla B) nevydreníž C) eledůlev žité D) zhodoor vání 2 Které slovo má předponovou část, kořen i příponovou část? zamezit získa Stavba slova. Ukázat všechny otázky. 1 / 9. Části slova jsou. předpona - kořen - přípona. předpona - kořen - přípona - koncovka. kořen - přípona. slovotvorný základ. Předpona se na rozdíl od předložky Poznámka ke slovům zakončeným na -stvo, -ctvo, -ství, -ctví: Pozor na slova, jejichž slovotvorný základ (ta část, kterou mají společnou se základovým slovem) končí na -k: ptactvo (pták + -stvo → k se změní kvůli výslovnosti na c a dojde ke zjednodušení skupiny na -ctvo)

Co je základové slovo? - Poradte

Slovotvorný základ část slova bez koncovky (kořen, kmen) , ke které se připojuje slovotvorná přípona - např. chod-ba.Může jim být např.1. jen kořen - běh - nulová přípona2. kořen s předponou - vý-chod3. kořen s kmnenotvornou či slovotvorné příponou - běha-cí, běž-ec-ký Kořen je část slova, která je slovotvorný. základ = část slova společná pro slovo základové a odvozené. slovotvorný. prostředek = část slova, s jejíž pomocí bylo nové slovo vytvořeno (předpona, přípona, koncovka) POZOR! Slovotvorný základ a kořen slova se nemusí vždy shodovat: učitel - slovotvorný základ = učit, kořen slova = uč). Tvoření slov a stavba slova 1.Doplňte k uvedeným slovům slova základová, vyznačte slovotvorný základ a slovotvorný prostředek a případné střídání hlásek, dochází-li k němu. Vzor: Slovo utvořené Základové slovo Slovotvorný základ Slovotvorný prostředek Střídání hlásek skladatel skládat sklada- -tel á

Slovník pojmů - Univerzita Palackého v Olomouc

Slovo Předponová část Kořen Příponová část vyskočil přebytečný výsledek vařen Není-li kmen už dále rozdělitelný, nazýváme jej kořen slova. doplněno 04.10.17 16:37: ledovec je základové slovo čili ke slovu led přidáním přípony vznikne nové slovo ledovec. ale předzahrádka je slovotvorný základ protože. l. • kořen • předponu • příponu • koncovku − u ohebných slov se k ní připojují koncovky − smrk-ov(ý), moudr-ost − rozlišujeme slovotvorný základ, který je společný jak pro slovo odvozené, tak pro slovo základové podzemn(í). Všechna slova v češtině mají kořen. Ten je společný i pro slova odvozená STAVBA SLOVA kořen - základ slova, společná část všech příbuzných slov (les, lesní, prales..) předpona - připojuje se před kořen slova přípona - připojuje se za kořen slova koncovka - mění se při skloňování (krásný, krásného) ŽÁKYNĚ - ŽÁK (kořen), YN (přípona), Ě (koncovka Hlásková stavba

SLOVOTVORNÝ ROZBOR A STAVBA SLOVA (opakování pro DÚ) Slovotvorný rozbor stavba slova Odvozené slovo: pralesní Základové slovo prales Předpona Pra- Slovotvorný základ Prales- Kořen -les- Slovotvorný prostředek -n(í) Přípona -n- Koncovka. Přinášíme vám tipy na výlety po nejkrásnějších místech České republiky Kořen neboli slovní základ je část slova nesoucí lexikální význam, je společná všem příbuzným slovům a dále ji nelze dělit ( ryb -ník-0) - složeniny obsahují tolik kořenů, z kolika slov se skládají ( ryb -o- lov -0, zelen -o- modr -o-žlut -ý

Rychle odvozené od základového slovo = rychl-ý; rychl = slovotvorný základ i kořen. Ad Anonym Kehohum - rozbor slovotvorný - pojmy slovotvorný základ, předpona, přípona, koncovka. Po formální stránce se slovotvorný základ může krýt s kořenem základového slova nebo s jeho tvaroslovným kmenem ke kořeni kmene (= slovotvorný základ) přidáváme přípony, předpony; kořen ⇒ část slova dále nedělitelná, mající nějaký význam, společná všem slovům příbuzným; př. NAD - LES - NÍ; b) Skládáním. 2 kořeny nebo 2 celá slova (německý jazyk ⇒ němčina) spojením 2 základů vznikají složeniny (slova.

před|kořen|příp|konc před|kořen|příp Tvoření slova - porovnáváme dané slovo (odvozené) se slovem, od kterého vzniklo (základové) - slovotvorný rozbor určuje jen 2 části: 1) slovotvorný základ = část společná pro srovnávaná slova 2) slovotvorný prostředek = část, kterou má odvozené slovo naví kořen, předponová a příponová část, koncovka, slova příbuzná Tvoření slov odvozováním předponami a příponami - slovotvorný základ, slovo základové, slovo odvozené, změny při odvozování slov Souhláskové skupiny na styku předpony nebo přípony a kořene Zdvojené souhlásky Přídavná jména odvozen Slovotvorný základ - je to část slova, kterou má odvozené slovo společnou se slovem základovým . Slovotvorný prostředek - předpona, přípona, koncovka. Předpona - slovotvorný prostředek, který se připojuje před slovotvorný základ, obměňuje jeho význam a nemění jeho slovní dru Skladba slova je úvodní látka tvarosloví, kterou by měl každý žák zvládnout. Občas ale není snadné rozeznat správně předpony, přípony, koncovky a kořeny. Vyberte ze seznamu možností kořen daného slova. Zní to docela snadně, že? Toto cvičení se hodí i pro přípravu na PŘ, ve kteých se otázka na hledání. ke kořeni kmene (= slovotvorný základ) přidáváme přípony, předpony; kořen ⇒ část slova dále nedělitelná, mající nějaký význam, společná všem slovům příbuzným; př. NAD - LES - NÍ . b) Skládáním. 2 kořeny nebo 2 celá slova (německý jazyk ⇒ němčina) spojením 2 základů vznikají složeniny (slova.

11. Tvoření slov - Studuju.c

slovotvorný prostředek slovo utvořené slovo základové hlásková změna slovní druh Štědrost štědrý hláskovým vlastnosti-ost moudrost, lenost, tvrdost, rychlost, nebojácnost, pravdomluvnost, šikovnost 5 Ø 1 íc ič slovotvorný základ slovotvorný základ PRAVOPIS SLOVOTVORNÝ ZÁKLAD, PŘEDPONA, PŘÍPONA, KONCOVKA. ryb-ka hor-ský bujn-ost pře-krásná SLOVO ODVOZENÉ raba hora bujný krásná SLOVO ZÁKLADOVÉ . Home ; Slovo a jeho stavba kořen, předponová a příponová část, koncovka, slova příbuzná.

- kořen, část předponová a příponová, koncovka - slova příbuzná - slovotvorný základ, odvozování slov - souhláskové skupiny na styku předpony nebo přípony a kořene - přídavná jména odvozená od jmen zakončených na -s/-ský, -ští - předpony s-, z-, vz [2] Slovní kořen je slovotvorný základ slova. Der Wortstamm ist Ausgangsbasis für die Wortbildung. Redewendungen: [3] kořen všeho zla — Wurzel allen Übels. Charakteristische Wortkombinationen: [3] kořen zubu — Zahnwurzel. Wortfamilie: kořenový, kořeněný, koření Übersetzunge

Poradíte s popsaným příkladem, který se týká kořene slova

Proveďte slovotvorný rozbor těchto slov. rádce. šupináč. předměstí. rádc(e) odvozené slovo. radi(t) základové slovo. rád-ce slovotvorný základ + přípona. šupináč(0) odvozené slovo. šupin(a) základové slovo. šupin-áč slovotvorný základ + přípona. předměst(í) odvozené slovo. měst(o) základové slov nazývají příbuzná slova. Kořen slov (slovotvorný základ) je společný příbuzným slovům. Předpona je součástí slova, stojí před kořenem slova a píšeme ji dohromady se slovem. Přípona stojí za kořene

3) Slovotvorný základ = část slova, kterou mají základové a odvozené slovo společnou (les) Slovo základové Předpona Příponová část (může obsahovat příponu i koncovku) Slovo odvozené Slovotvorný základ bruslař --- ka bruslařka bruslař škola --- ník školník škol vézt při --- přivézt véz Kořen slova přeplavat je: a)plava b)přepl c)přeplav d)plav 2. Kořen slova zkratkový je: a)kra b)zkra c)zkrat d)krat 3. Kořen slova zmrzlina je: a)zmrz b)zmrzl c)mrz d)mrzlin 4. Kořen slova sněhulák je: a)něh Slovotvorný základ slova žákyně je: a)žá. kořen - říd / řed - hlásková alternace e/í, příponou -it vznilo sloveso = řídit, příponou -tel vzniklo podstatné jméno činitelské, přípona - na - působiště, koncovka -a . Řed/i/tel/n/a) 2. Vstupní text: homonyma. jsou slova, která stejně znějí, nejsou však utvořena od stejného základu. X . slova. Stavba slova Opakujeme: slovotvorný základ, kořen, předpona, přípona, koncovka, slova příbuzná. VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 1-6: Přebíhám po bytě a nosím na hromádku věci, které. 2. Slovotvorný rozbor (nové). Vyhledáváme ve slově: 1) slovotvorný základ. 2) slovotvorný prostředek - předponu, přípon

Slovotvorba - WikiKnihovn

Slovotvorný základ Prales- Kořen -les- Slovotvorný prostředek -n(í) Přípona -n- Koncovka -í OBOHACOVÁNÍ SLOVNÍ ZÁSOBY 1) Odvozování = pomocí předpon a přípon - Př. hory - pra-hory, hor-al, po-hoří - U PJ - názvy činitelské (odvozeny od sloves, mají koncovky -tel, -č, - ce, -ec Slovotvorný rozbor je gramatická analýza slova. 6 vztahy. 6 vztahy: Gramatika, Kořen (mluvnice), Koncovka (mluvnice), Přípona (mluvnice), Předpona, Slovo. Gramatika. Gramatika neboli mluvnice je soubor logických a strukturních pravidel, kterými se řídí stavba vět, větných členů a slov v určitém přirozeném jazyce SLOVOTVORNÝ ZÁKLAD = část slova, kterou odvozené slovo přejímá ze základového slova. PŘÍPONA/PŘEDPONA. ROZBOR STAVBY SLOVA. ZA-HRÁD-K-A. NE-ZA-MĚN-I-TEL-N-Ý. PŘEDPONA. KOŘEN. PŘÍPONA. KONCOVKA. TVAROTVORNÝ ROZBOR. ZÁHAD-A. ZÁHAD-Y. ZÁHAD

Tvoření slov :: Magdaléna Dobromil

Slovotvorný základ je část slova, která se opakuje nebo také ta část slova základového, které je základem pro vytvoření nového slova. Základem slova můţe být kořen4 slova (radix), kořen s prefixem nebo sufixem, kmen5, atd. Pod pojmem slovotvorný formant nebo také slovotvorný prostředek se ukrývaj Kontakty. Základní škola a Mateřská škola Knínice, příspěvková organizace 679 34 Knínice 210 IČ: 620 730 61. E-mail: info@zskninice.cz Základní škola: +420 515 556 142 Mateřská škola: +420 515 556 144 Přístup ke školnímu e-mailu přes web Nauka o slově Tvoření slov Odvozování . Nauka o slově Tvoření slov Odvozován A) ML-9, stavba slova: í. Vysvětli pojem kořen: î. Vyznač kořen u: zčernat: masitý: spisovatelka: psík: vozíček: 3. Vysvětli pojem slova příbuzná Ahoj děti. Zítra máme ČJ, MA, DĚ. ČJ - probíráme stavbu slov. V PS jsme na str.10 a budeme pokračovat ve cvičení 7 a podtrhněte slovotvorný základ, to je kořen, b přeskočíme a pracujeme na cv. 8

6 - Webzdarm

Pololetní písemná práce: 1. tvarotvorný rozbor versus slovotvorný rozbor, 2. způsoby obohacování slovní zásoby, 3. Druhy slovních druhů - podstatná a přídavná jména, zájmena, příslovce, číslovky, 4. mluvnické kategorie jmen a sloves, 5. slova přejatá obecná - správné tvary, 6. pravopisný mix,7. grafický rozbor 2. 8.TVOŘENÍ SLOV Slovotvorba = nauka o tvoření slov; popisuje způsoby tvoření slov a slohotvorné vztahy k jiným slovům = jeden ze způsobů obohacování slovní zásoby a) odvozování - v Čj nejčastější - slovo tvořenomorfémy - předpona (prefix), kořen (radix), přípona (sufix) popř. koncovka slovotvorný základ:kmen.

Jaký je kořen slova křídlo? - poradna Odpovidat

Slovo základové. ledovec je základové slovo čili ke slovu led přidáním přípony vznikne nové slovo ledovec. ale předzahrádka je slovotvorný základ protože. l.předpona je před, 2.předpona je za, kořen slova je hrád, přípona je k a koncovka a. zahradník je základové slovo čili slovo hrad přidáním předpony za a přípony ník vznikne Kořen je ta část slova, která je nositelem základního významu. Tento základ již nelze dále dělit na jednotky, které by měly význam. Kořen slova a jeho význam je možno pozměňovat a upravovat přidáváním předpon a přípon nebo spojením s dalšími kořeny. Slovotvorný základ: - Český jazyk nejen pro student. Naučte se definici 'slovotvorný'. Podívejte se na výslovnost, synonyma a gramatiku. Prohlédněte si příklady použití 'slovotvorný' ve velkém čeština korpusu Část slova, kterou má odvozené slovo společnou se slovem základovým , je slovotvorný základ. Slovotvorným základem je kmen slova. Slovotvorným základem je kmen slova. Není-li kmen už dále rozdělitelný, nazýváme jej kořen slova. doplněno 04.10.17 16:37: ledovec je základové slovo čili ke slovu led přidáním přípony.

Základní terminologie (Slovotvorné postupy (Prefixace

SLOVOTVORNÝ ZÁKLAD Nový encyklopedický slovník češtin

Dále si zapište, že existují 2 rozbory slov: slovotvorný rozbor, při něm hledáme slovotvorný základ, což je společná část slova odvozeného a základového (učitelka - slovo odvozené, učitel - slovo základové, slovotvor. základ = společná část obou slov je tedy učitel) Při odvozování příponami se zdvojují souhlásky ve slovech, které mají na konci kořene stejné písmeno, jakým začíná přípona. - nn- Dvě písmena n píšeme u přídavných jmen tvořených příponami - ní nebo -ný, jejichž slovotvorný základ je zakončen na -n. ráno - ranní slunce - slunn Kořen slova je jazykovědný pojem. Kořen je ta část slova, která je nositelem základního významu. Tento základ již nelze dále dělit na jednotky, které by měly význam. Kořen slova a jeho význam je možno pozměňovat a upravovat přidáváním předpon a přípon nebo spojením s dalšími kořeny

tvoření slov | slideumMATURITNÍ OTÁZKY Z ČESKÉHO JAZYKAPPT - DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL PowerPoint PresentationPPT - 87