Home

Diskriminace v odměňování

Zásada rovného zacházení se všemi zaměstnanci má být uplatňována i v oblasti odměňování. Zaměstnavatel je povinen při odměňování svých zaměstnanců dodržovat také zákaz jakékoliv diskriminace. Čtěte také: Šikana na pracovišti a jak se jí bráni Diskriminace v odměňování JUDr. Eva Janečková České pracovní právo je ovládáno zásadou zákazu diskriminace. Je vyžadováno, aby bylo naplňováno právo na rovné zacházení ve vztahu zaměstnavatele ke svým zaměstnancům. Právo rovného zacházení se dotýká v prvé řadě především rovného zacházení pro muže i ženy Zaměstnavatel je povinen při odměňování svých zaměstnanců dodržovat rovněž zákaz jakékoliv diskriminace. Rovné zacházení se všemi zaměstnanci je pro oblast odměňování vyjádřeno pravidlem, podle něhož platí, že za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty přísluší všem zaměstnancům stejná mzda, plat nebo odměna z dohody o práci konané mimo pracovní poměr Zásada rovnosti a zákazu diskriminace v odměňování vrozsudcích ESD, která je literárním dílem ve smyslu zákona o právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským (zákon č. 121/2000 Sb., dále jen autorský zákon), dávám tímto, jako subjekt údajů, svůj souhlas ve smyslu §4 písm Zákon ukládá v § 5 zaměstnavatelům zajistit rovnost v odměňování zaměstnanců. V praxi to znamená, že vykonávají-li konkrétní muž a žena u jednoho zaměstnavatele stejnou práci, to znamená stejnou ve všech aspektech této práce (stejná složitost, odpovědnost, namáhavost, obtížnost pracovních podmínek, stejné pracovní schopnosti a pracovní způsobilost a pracovní výkonnost a výsledky práce), musí mít žena stejnou výši mzdy jako tento muž

Jak dokázat diskriminaci v odměňování, když jsou platy

Diskriminace v práci: Jak ji poznat a jak se bránit. 30. 5. 2013 | Inspirace | Sdílet: Paní I. nastoupila do zaměstnání na městském úřadě. Po několika letech došlo ke změně právních předpisů, na jejímž základě bylo na danou pozici vyžadováno vyšší vzdělání. Zaměstnavatel jí odmítl umožnit další studium. § 16 zákoníku práce - rovné zacházení a zákaz diskriminace mj. v oblasti odměňování za práci. § 110 zákoníku práce - pravidlo, že za stejnou práci nebo za práci stejné hodnoty přísluší všem zaměstnancům u zaměstnavatele stejná mzda, plat nebo odměna z dohody Diskriminace v oblasti zaměstnání můţe mít mnoho podob: nerovné odměňování, omezené moţnosti kariérního postupu, zneuţívání nadřízeného postavení apod Tato právní úprava je i v souladu s Úmluvou MOP č. 111 o zákazu diskriminace v zaměstnání a povolání. V praxi je někdy obtížné určit, kdy se jedná o přímou a kdy o nepřímou diskriminaci O diskriminaci v právním smyslu totiž jde pouze v případě, že dochází k rozdílnému zacházení z některého z diskriminačních důvodů vypočtených v § 2 odst. 3 zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (dále jen ADZ nebo antidiskriminační zákon), jako jsou např. rasa, etnický původ, národnost, pohlaví

Diskriminace v odměňování - DAUC

Uváděná situace je typickým příkladem diskriminace na základě pohlaví. V popsaném jednání zaměstnavatele můžeme spatřit na první pohled patrnou nerovnost v odměňování mezi muži (mužem) a ženami, a to za stejný druh a rozsah pracovní činnosti. V daném případě lze postupovat dvěma na sobě nezávislými způsoby Diskriminace v odměňování. Naše společnost má stanoveny mzdové tarify/výše mzdy pro jednotlivé pracovní pozice, protože se jedná o pracoviště administrativy, nejsou tyto výše mzdy nikde zveřejněny (např. v kolektivní smlouvě). Výše mzdy je vždy sjednána v pracovní smlouvě. Náš zaměstnanec pracuje na. II.1 Rovnost zacházení se všemi zaměstnanci a zákaz diskriminace. Zákoník práce v § 16 odst. 1 stanoví zásadu rovného zacházení zaměstnavatelů se všemi zaměstnanci (tj. bez rozdílu pohlaví, rasy, národnosti, etnického původu, sexuální orientace, věku, náboženského vyznání atd.), pokud jde o:. pracovní podmínky (např. úprava pracovní doby)

Diskriminace v odměňování - prokázat ji je velmi obtížné

 1. ace v odměňování se pochopitelně z unijního práva (primárního i sekundárního) promítá do znění konkrétních ustanovení zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskri
 2. ace v odměňování Otázka pro právní poradnu: Ač nikdo ze zaměstnanců nemá ve smlouvě uvedeno, že mu bude vyplácen 13. plat, zaměstnavatel jej každoročně vyplácí všem zaměstnancům
 3. Přestěhovala jsem se z Prahy do malé vesnice na Uherskohradišťsko. V hlavním městě jsem pracovala jako prodavačka na úvazek 5,5 hod. denně a měla jsem příjem přibližně 10 000 Kč hrubého měsíčně. V novém místě bydliště ve své profesi pokračuji. Pracuji už na osm hodin a můj příjem je nižší. Jak je možné, že za stejnou práci dostanu na různých místech.
 4. ace v odměňování přichází ale hlavně v úvahu diskri
 5. ace a . %, je ., a :.
 6. ace v odměňování Discri

Ohledně tvrzené diskriminace v odměňování odvolací soud dovodil, že žalobkyně v řízení tvrdila konkrétní nerovnost v odměňování pouze ve vztahu k pracovníkům D., P., J. aj., kdy tvrdila konkrétně, že tito pracovníci dosahovali v letech 2012-2013 vyššího platu než ona, že uvedení pracovníci dosahovali různých. 5.2.4 Právní úprava rovného zacházení a zákazu diskriminace v oblasti odměňování v České republice - str. 81 5.2.5 Právní úprava rovného zacházení a zákazu diskriminace v oblasti odměňování v antidiskriminačním zákoně - str. 8 Přímá a nepřímá diskriminace. Diskriminaci můžeme rozlišovat na přímou a nepřímou. V případě přímé diskriminace jde o takové jednání, kdy se s jednou osobou zachází méně příznivě, než se zachází s jinou osobou z odlišné skupiny ve srovnatelné situaci. Příkladem může být cílené nepřijímání matek do pracovního poměru, jejich odmítání při náborech a výběrových řízeních 6. Diskriminace v odměňování 6.1. Diskriminace přímá 6.1.1. Srovnání 6.1.2. Výjimky a odůvodnění 6.1.3. Případ přímé diskriminace před českým soudem 6.2. Diskriminace nepřímá 6.2.1. Srovnání 6.2.2. Skupiny zaměstnanců a zaměstnankyň 6.2.3. Dopad na jedno pohlaví 6.2.4. Objektivní odůvodnění nepřímé.

Workshop: Férové odměňování žen a mužů v praxi | NKC

Dodržování rovnosti a zákaz diskriminace v praco epravo

 1. ace není sprosté slovo, ale skutečný problém na mnoha pracovištích. Rozlišujeme však nejen přímou a nepřímou diskri
 2. ace v odměňování řeší v našem právním řádu? Již v samotné Listině základních práv a svobod, přesněji v článku 28, kde je garantováno jedno ze základních práva - právo na spravedlivou odměnu za práci. Zákoník práce (zák. č. 262/2006 Sb.) pak v § 1a odst.1 písm
 3. ut do blízkosti podnapilé emancipované fe

Diskriminace v práci: Jak ji poznat a jak se bránit

(Ne)rovné zacházení v oblasti odměňování Práce a mzd

Diskriminace v zaměstnání Cílem tohoto stručného výkladu je seznámit širokou laickou veřejnost s pojmem diskriminace, právní úpravou jejího zákazu v pracovním právu a obranou proti ní. Zaměstnavatel je povinen při úpravě pracovních podmínek, odměňování, péč Rozdíly v odměňování mezi muži a ženami mají mnoho důvodů, platová diskriminace je ale nejvíce zavrženíhodným z nich. Za stejnou práci náleží stejná odměna, zdůraznila při představování návrhu místopředsedkyně Evroé komise Věra Jourová (ANO)

Diskriminace má skončit

Zásada rovného zacházení a zákaz diskriminace BOZPinfo

V českých podmínkách je diskriminace zakázána. Zaměstnavatelé tak musí ohlídat, zda v jejich případě, byť i omylem, nedochází k diskriminaci například v odměňování zaměstnanců, při výběru nových pracovníků a v dalších situacích, které souvisí s pracovním procesem 09.01.2017, 15:18 / Aktualizace: 17.01.2017, 10:24 OS intenzivně prosazuje odstranění diskriminace v odměňování ve zdravotnictví Velmi intenzivní jednání o odstranění diskriminace v odměňování zaměstnanců lůžkových zdravotnických zařízení vede již po několik měsíců odborový svaz na všech politických úrovních 1.1 Pojem diskriminace, předsudky a jejich měření Abychom byli schopni orientovat se v problematice diskriminace v pracovním prostředí, je třeba specifikovat základní pojmy, které toto téma zahrnuje. Diskriminace je jakákoliv situace, v rámci které se s určitým člověkem zachází jinak, než s ostatními lidmi z důvodu diskriminace v odměňování soudců - Kompletní judikatura/judikáty - více než 600.000 rozsudků všech soudů ČR, SR a EU. Všechny zveřejněné rozsudky soudů, rozsudek soudu, soudní rozhodnutí, judikáty Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR, Vrchních soudů a SDEUÚstavního soudu Č Nepřímá diskriminace v odměňování. Richards - změna pohlaví - žádost o důchod po dosažení důchodového věku ženy. Griesmar - nižší věk pro nárok na důchod pro státní zaměstnance na základě výchovy dětí - pouze pro ženy - srov. Andrle (ESLP)

Diskriminace v odměňování. Otázka pro právní poradnu: Ač nikdo ze zaměstnanců nemá ve smlouvě uvedeno, že mu bude vyplácen 13. plat, zaměstnavatel jej každoročně vyplácí všem zaměstnancům. Také každoročně zvyšuje platy. Mě však odmítá vyplatit jak 13. plat, tak plat zvýšovat z odůvodněním, že jsem. Diskriminace žen v odměňování: Analýza a návrh zdokonalení platové diferenciace mužů a žen vykonávajících totožnou práci: Author: Buriánková, Zdeňka: Advisor: Nováček, Vnislav: Abstract: Tato bakalářská práce, jak již samotný název napovídá, se zabývá mzdovou diferenciací žen na trhu práce

Podpora žen na trhu práce

Diskriminace v pracovněprávních vztazích Práce a mzd

 1. aci. Roli hraje rozdílná úroveň dosaženého vzdělání, délka pracovní zkušenosti nebo.
 2. ace • Znevýhodnění v odměňování mezi muži a ženami, nedostatečný postup žen na vyšší pozice či překážky při přijímacích pohovorech představují nejzásadnější problémy, které odhalil reprezentativní průzkum Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. Minimálně jednou za svůj život se.
 3. ace v odměňování zaměstnanců lůžkových zdravotnických zařízení, - sjednocení odměňování zaměstnanců lůžkových zdravotnických zařízení pod systém platů, a to prostřednictvím novely zákoníku práce § 109, nejpozději v termínu 1. 1. 2018

Individuální diskriminace v odměňování a systémová předpojatost ve strukturách odměňování jsou vedle jiných důvodů, jako je horizontální a vertikální segregace, jen jednou z hlavních příčin rozdílů v odměňování žen a mužů. Rozdíly v odměňování žen a mužů s předpisy obsahují poměrně podrobnou úpravu odměňování zaměstnanců, v rámci které lze rozlišit odměňování zaměstnanců odměnou, mzdou a platem. Od roku 2014, potažmo 2015, můžeme také rozlišovat mezi pracovněprávním vztahem a služebním poměrem státních zaměstnanců V našem seriálu článků o tomto tématu se (1) nejprve vyjádříme k použité metodice výpočtu, (2) poté přineseme jiný pohled na statistická čísla a nakonec (3) upozorníme na širší rámec problému diskriminace v odměňování, než je dnes zvykem uvažovat

Ve sdělení Komise KOM(2007) 424 v konečném znění (2) se závěrem konstatuje, že ženy i nadále trpí diskriminací v odměňování a nerovností na trhu práce, což jim brání v dosažení jejich plného potenciálu. Zjevná přímá diskriminace v odměňování za naprosto stejnou práci je dnes již poměrně ojedinělým jevem V tomto ustanovení je také na rozdíl od LZPS explicitně v demonstrativním výčtu uveden zákaz diskriminace z důvodu věku. Ochrana před diskriminací v oblasti pracovněprávní je částečně upravena v § 4 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, jež stanoví povinnost zajišťovat rovné zacházení zdroje v oblasti odměňování za stejnou práci a práci stejné hodnoty (např. rozsudek Lawrence, C-320/00, rozsudek Allonby, C-256/00). Předloženého návrhu novely zákoníku práce se týká problematika zákazu diskriminace v odměňování za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty mezi muži a ženami (čl. 157 SFEU V článku si můžete přečíst příklady nepřímé a přímé diskriminace. Vědomosti personalistů a personalistek a dalších klíčových osob zodpovědných za řízení firem o tom, co je rovné odměňování, čeho se týká a jaké pravidla jsou pro jeho dosažení nutné, jsou stále v České republice nedostatečné

typy a diskriminace. Následující kapitola se zabývá samotným postavením žen na trhu práce. Je v ní popsán vývoj zaměstnanosti žen, dále jsou zde zmíněny některé typické situace, s nimiž se ženy potýkají na trhu práce, jako je genderová segmentace, a nerovnost v odměňování Diskriminace v odměňování žen a mužů tedy představuje znevýhodnění té které skupiny (obvykle žen), popř. jednotlivce, které má původ jedině a pouze v okolnosti, že se jedná o právě příslušníky či příslušníka dané skupiny, tedy v drtivé většině půjde o ženy.. Institucionalizovaná diskriminace (někdy také institucionální nebo strukturální diskriminace) (lat. institutum, nařízení, účel, zvyk, a discrminare, rozlišovat) je v Česku dosud neustálený pojem.Jde o typ diskriminace, tedy znevýhodňování člena či celé skupiny jedinců v určité situaci (např. při odměňování, přístupu ke službám, do fyzického prostoru a.

Na zkoumaných úřadech nebyla diskriminace objektivně zjištěna, a to ani v oblasti odměňování, kde je zjištěný pětiprocentní rozdíl statisticky nevýznamný, uvádí Miroslav Kvapil z poradenské společnosti BDO. V soukromém sektoru jsou přitom rozdíly mnohem výraznější, podle studie Ministerstva práce a sociálních. K TÉMATU NEROVNÉHO ODMĚŇOVÁNÍ ŽEN A MUŽŮ Genderové informační centrum NORA, o.p.s. Kancelář veřejného ochránce práv 22. 1. 2016 Brno Editace sborníku - Mgr. Blanka Plasová, Ph.D., Mgr. et Mgr. Kateřina Hodická Jazyková korektura - Mgr. Jana Hodick Transparentnost odměňování a lepší prosazování rovného odměňování. Legislativní návrh se zaměřuje na dva základní prvky rovného odměňování: opatření k zajištění transparentnosti odměňování pro pracovníky a zaměstnavatele, jakož i lepšího přístupu obětí diskriminace v odměňování ke spravedlnosti

Diskriminace - Praktické nástroje pro zaměstnanc

d) Dodatkového protokolu. Výbor naopak neshledal porušení, pokud jde o uznání práva na stejnou odměnu v českém právním řádu, poskytnutí účinných prostředků nápravy pro případ údajné diskriminace v odměňování a zřízení orgánů pro rovné zacházení Platová diskriminace žen v Česku je druhá nejvyšší v Evropě. Pomoci má kalkulačka Zaměstnanci si na kalkulačce spočítají průměrný plat pro svoji pozici i rozdíl v odměňování mužů a žen. Pomalí, chudí, protivní. Děsí nás přízrak seniora, ten však neexistuje, říká expertka. The author's aim is to provide an orientation in the basic norms of European law. The author deals with the act prohibiting discrimination in rewarding and she describes an example of the discrimination which is important not only because the.

Diskriminace v odměňování DAUC

Rovné zacházení a zákaz diskriminace v příkladech 19.1.2012, ľe nejčastěji se zaměstnavatelé dopouątějí nerovného zacházení právě v oblasti odměňování, kdy za stejnou práci či práci stejné hodnoty neposkytují zaměstnancům stejnou mzdu, plat či odměnu z dohody. Naopak, diskriminaci jako nerovné zacházení na. Zákaz diskriminace v českém právu Odměňování • Paní S. byla zaměstnaná jako primářka dětského oddělení nemocnice. Následně se nepohodla se zaměstnavatelem a z nemocnice sama odešla. Měla informace o tom, že její mužšt Diskriminace. Pojmy přímá diskriminace, nepřímá diskriminace, obtěžování, odměňování za práci a o poskytování jiných peněžitých plnění a plnění peněžité hodnoty, o odbornou přípravu a o příležitost dosáhnout funkčního nebo jiného postupu v zaměstnání.. v odměňování (s. 16), Zpráva také uvádí, že diskriminaci, jako nerovné zacházení na základě konkrét- diskriminace, v roce 2008 bylo odhaleno již 190 případů diskriminace (podle paragrafu 4 odst. 1, 2 a 9). Na základě informací z úřadů práce je také zřejmé, že řada především malých zaměstna Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu Prameny k rovnému zacházení a zákazu diskriminace Zákoník práce (§ 1a písm. e), § 16 (2,3), § 17, § 103 (5), § 237-247) zákon č. 198/2009 o rovném zacházení a opravných prostředcích ochrany pře

ADZ upravuje zákaz diskriminace v různých oblastech (př. sociální zabezpečení, přístup ke zdravotní péči, vzdělání, zboží a službám včetně bydlení), vedle toho, ale i právo na rovné zacházení a zákaz diskriminace ve věcech práva na zaměstnání a povolání, pracovních, služebních poměrů a jiné závislé činnosti, včetně odměňování a členství a. Zvláštnost tohoto bonusu spočívá zejména v tom, že zaměstnanci jsou jeho prostřednictvím odměňování za něco, co již podle zákona činit nesmí - podle § 106 odst. 4 písm. e) zákoníku práce zaměstnanci nesmějí kouřit na pracovištích ani v jiných prostorách, kde jsou účinkům kouření vystaveni také nekuřáci

a procesů vedoucích k genderovým rozdílům v odměňování v ČR, který pro Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jako MPSV) zpracovala společnost Deloitte Advisory s. r. o. (dále jako Zpracovatel) v období duben-říjen 2019. Výzkum byl součástí projektu 22 % K ROVNOSTI realizovaného MPSV Diskriminace Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno [květen 2020] kvůli nerovnému odměňování. pokyn k diskriminaci zneužití podřízeného k diskriminaci třetí osoby Manažerka nařídila personalistovi, aby na pohovor Definice nepřímé diskriminace, jak ji na základě zmiňovaných ustanovení rozvinula judikatura Evroého soudního dvora20 týkající se rovného zacházení, odměňování i sociálního zabezpečení, byla vtělena do Směrnice Rady 97/80/ES o důkazním břemenu v případech diskriminace na základě pohlaví: Následující text.

Příručka pro personální agendu a odměňování zaměstnanc

Diskriminace v pracovněprávní inzerci a při pohovoru. 16. 4. 2012 07:20 / 5 minut čtení. Zákaz diskriminace při přijímání do zaměstnání je jednou z hlavních zásad rovných příležitostí. Pokud jsou fyzické osoby již před vznikem pracovněprávního vztahu limitovány ve výběru zaměstnání či povolání, a to z. Diskriminace v pracovních vztazích - za diskriminaci v zaměstnání je považováno takové jednání, kdy je osoba vystavena odlišnému nebo méně příznivému zacházení ve srovnání s jinými osobami ve stejné nebo podobné situaci a přináší jí to určité znevýhodnění nebo újmu

Gender vědkyně prokázaly: Platová diskriminace žen

Diskriminace v odměňování - poradna-pracovni-pravo

 1. ace v zaměstnání z roku 1958, číslo 110 o rovném odměňování z roku 1951 a číslo 102 o
 2. rovného odměňování Rozdíl ve výdělcích žen a mužů (tzv. Gender Pay Gap - GPG) činí v České republice závratných 18,9 %. Průměr EU je přitom o více jak 5 % nižší. Mezi členskými státy jsme na pátém místě od konce. Nerovné odměňování má celou řadu příčin
 3. ace žen či mužů v odměňování se zavázala vláda České republiky ve svých Prioritách a postupech při prosazování rovnosti mužů a žen3. 2. Cíl a metodologie Možnost provést genderovou analýzu odměňování mužů a žen ve školství však naráž
 4. ace v odměňování..... - 133 - 6.5.3 Diskri
 5. ace, zejména diskri

Diskriminace v odměňování - iDNES

 1. ace. 08.02.2018 8:06 . Celkem 58 % žen se během přijímacího pohovoru setkalo s dotazem na soukromý a rodinný život. Ženy se málokdy dostanou na vysoké manažerské pozice a 82 % lidí se domnívá, že ženy berou nižší mzdu než muži z.
 2. ace v odměňování, při stanovení pracovních podmínek, při přijímání a propouątění zaměstnanců apod. Zákon definuje nejen to, co se rozumí rovným zacházením nebo diskri
 3. ace patří zejména nezajištění rovného zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní podmínky, odměňování, poskytování peněžitých plnění a plnění peněžité hodnoty, odbornou přípravu a o příležitost.
Rovnost mužů a žen ve světě — úvahy o nové strategiiDemonstrace státních zaměstnanců bude 21Prezenční vzděláváníMzdy mužů a žen: ne vždy jde o diskriminaci | InstitutSpolečensky odpovědné chování jako podmínka dalšího

Řada mužských zaměstnanců naopak chodí do práce s kocovinou, případně hrají dlouhé hodiny v pracovní době hry a své povinnosti delegují na zaměstnankyně. Úřadu také vadí, že ženy obsazují jen hrstku vedoucích pozic a že jejich povýšení a odměňování bývá velmi sporadické Mezi tato práva patří mimo jiné právo na uspokojivé a bezpečné podmínky pro výkon práce, spravedlivé odměňování a rovné zacházení se zaměstnanci a zákaz jejich diskriminace. A všechna tato práva mohou být narušena nebo omezena právě v souvislosti s předmětným bonusem, i když se to na první pohled může zdát. Platová diskriminace žen v Česku je druhá nejvyšší v Evropě. Pomoci má kalkulačka. Helena Havranová. 6. 11. 2019 14:39. Téměř 22 procent činí v Česku rozdíl mezi platy žen a mužů. Skoro polovina Čechů si navíc myslí, že v jejich oboru mají vyšší šanci na povýšení nebo lepší plat muži. Ministerstvo práce a. nebo zdržení se diskriminace při odměňování zaměstnanců. Z uvedeného je zřejmé, že v rámci pracovněprávních vztahů bude tento nárok aplikovatelný prakticky pouze za trvání pracovního poměru. Za účelem vykonatelnosti soudního rozhodnutí je nezbytné dat 45 přednášek na téma diskriminace v zaměstnání u zaměstnavatelů v Králové-hradeckém kraji. Přednášky jsou realizovány přímo u zaměstnavatele. Seminář je rozdě-len do dvou tematických bloků - v prvním bloku hovoří lektor o novinkách v zákoníku práce, v druhém o diskriminaci v zaměstná-ní (2) Lepší přístup ke spravedlnosti pro oběti diskriminace v odměňování: Náhrada pro pracovníky - Pracovníci, kteří byli diskriminováni v odměňování na základě pohlaví, mohou obdržet náhradu, včetně úplného vrácení dlužné mzdy a souvisejících odměn nebo plateb v naturáliích