Home

Zákonné licence autorské právo

HLAVA I - PRÁVO AUTORSKÉ. Díl 1 - Předmět práva autorského § 2 - Autorské dílo § 3 - Výjimky z ochrany podle práva autorského ve veřejném zájmu § 4 - Zveřejnění a vydání díla 2/ Bezúplatné zákonné licence: Autorský zákon zakotvuje hned několik bezúplatných licencí, a to ve svém § 31 a násl. Ve Vašem případě je možné uvažovat o aplikaci § 31 autorského zákona, který upravuje citaci cizího autorského díla. Dle tohoto ustanovení platí, že: - do práva autorského nezasahuje ten, kdo

§ 92 - Bezúplatné zákonné licence : Autorský zákon - 121

Právo autorské a práva s ním související (§ 1-107) § 1 Předmět úpravy. Hlava první. Právo autorské (§ 2-66) Hlava druhá. Práva související s právem autorským (§ 67-107) Díl první. Práva výkonného umělce k uměleckému výkonu (§ 67-107) § 72 Úplatná zákonná licence (§ 73-74) Díl druhý. Právo výrobce. ČÁST PRVNÍ. PRÁVO AUTORSKÉ A PRÁVA S NÍM SOUVISEJÍCÍ § 1. Předmět úpravy. Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evroé unie 1), zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evroé unie 28) a upravuje. a) práva autora k jeho autorskému dílu, b) práva související s právem autorským: 1. práva výkonného umělce k jeho uměleckému výkonu Kurzy.cz > Zákony > Autorský zákon > ČÁST PRVNÍ PRÁVO AUTORSKÉ A PRÁVA S NĺM SOUVISEJĺCĺ > HLAVA I PRÁVO AUTORSKÉ > Díl 4 Výjimky a omezení práva autorského > Oddíl 2 Volná užití a zákonné licence > § 34 Úřední a zpravodajská licence

Runy tattoo - feb 8, 2021 - nice little symbols

Bezúplatné zákonné licence u autorského práva na video

Omezení autorského práva jsou dovolena jen ve zvláštních případech stanovených v zákoně, nesmějí být vykládána způsobem, který by narušoval běžný výkon autorských práv a který by byl neospravedlnitelně na újmu oprávněným zájmům autora Autorská práva autora díla jsou nezávislá na vlastnickém právu k hmotnému substrátu autorského díla Zařazení ustanovení v předpisu: PRÁVO AUTORSKÉ A PRÁVA S NĺM SOUVISEJĺCĺ (ČÁST PRVNÍ) » PRÁVO AUTORSKÉ (HLAVA I) » Výjimky a omezení práva autorského (Díl 4) » Volná užití a zákonné licence (Oddíl 2) » Licence pro fotografickou podobiznu (§ 38b

Nový evangelický zpěvník a autorské právo

§ 92: Bezúplatné zákonné licence

121/2000 Sb. Autorský zákon - Zákony pro lid

06 - Volné licence (creative commons, open source) 07 - Pozor na stahování děl z internetu! 08 - Lze dát celé autorské dílo do ISu? 09 - Role vydavatele hudebního díla; 10 - Digitalizace díla pro potřeby výuky; 11 - Jste zaměstnanec univerzity? Pozor na porušení aut. práv Výjimky a omezení práva autorského lze uplatnit pouze: ve zvláštních případech stanovených v autorském, příp. jiném zákoně (např. volná užití pro svou potřebu nebo zákonné licence) pouze tehdy, pokud takové užití díla není v rozporu s běžným užitím díla (obsah básně užit k vědecké argumentaci

Internet a autorské právo Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá problematikou autorského práva na Internetu. Jejím cílem je vedle vymezení samotných pojmů Internet a autorské právo popsat některé legální i nelegální způsoby užití děl a právní úpravu odpovědnosti v digitálním prostředí Licence, kterou Wikipedie používá, umožňuje uživatelům volné využití obsahu ve stejném duchu jako svobodný software.Tento princip, označovaný jako copyleft, umožňuje používat, kopírovat, upravovat či redistribuovat obsah Wikipedie, pokud tyto odvozené verze poskytují stejnou svobodu ostatním a přiznávají autorství příslušného článku (přímý odkaz na původní.

Úřední a zpravodajská licence, § 34 - Autorský zákon č

IP v českém právním řádu Zákon č. 14/1993 Sb., o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví Zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách Zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzíc Definitions of Autorské_právo, synonyms, antonyms, derivatives of Autorské_právo, analogical dictionary of Autorské_právo (Czech

Omezení autorského práva AUTORSKÉ PRÁVO

Autorské právo v praxi 7.2.2014. Jde o případy tzv. volného užití díla pro osobní potřebu a o tzv. bezúplatné zákonné licence (např. školní představení, občanské a náboženské obřady, některé nevýdělečné akce apod.). V podobných případech je však nejlepší vyžádat si právní radu, protože ustanovení. Autorské právo - základní principy, výklad pojmů, vztah mezi pojmy duševní vlastnictvní a průmyslové vlastnictví, kolektivní správa užití, zákonné licence). Vlastník věci také nemůže nijak disponovat osobnostními právy autora, tedy předevší Ve Vašem případě je nutné respektovat obě Vámi citované zákonné úpravy: 1/ Tzv. zpravodajská licence dle § 12/3 Občanského zákoníku opravňuje k pořízení či použití podobizen, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů (nikoli tedy písemností osobní povahy jako jsou zejména osobní dopisy, deníkové zápisky apod.) i bez svolení fyzické osoby 4 II. Autorské právo Irena Holcová, Veronika Křesťanová 1. Prameny 1.1 Prameny české Základem pro obecnou úpravu autorského práva je občanský zákoník - zákon č. 40/1964 Sb 2.1.1. Národní prameny autorského práva. Autorské právo je bezesporu ovládáno zásadou teritoriality, ze které vyplývá, že základ právní úpravy autorského práva je v právu národním. V právních předpisech České republiky je třeba hledat prameny autorského práva zejména v těchto předpisech: zákon č

Nauka se tedy shoduje v názoru, že autorské právo není obecně vhodným nástrojem pro ochranu nejediněčných nehmotných statků. [131] počítačového programu (§ 11 odst. 3 autorského zákona, § 51 autorského zákona [138]) je tak i přes zákonné licence jedním z dalších aspektů autorskoprávní úpravy, který není s. Omezení zvláštního práva pořizovatele databáze a bezúplatné zákonné licence. Do práva pořizovatele databáze, která byla zpřístupněna jakýmkoli způsobem veřejnosti, nezasahuje oprávněný uživatel, který vytěžuje nebo zužitkovává kvalitativně nebo kvantitativně nepodstatné části obsahu databáze nebo její části, a to k jakémukoli účelu, za podmínky, že.

Definování autorského díla - Autorské práv

Autorské právo k fotografii se skládá ze dvou složek - výlučného práva osobnostního a výlučného práva majetkového (AZ § 10). Výlučné právo osobnostní Mezi osobnostní práva náleží právo si osobovat autorství, rozhodnout o zveřejnění díla, jakým způsobem bude při zveřejnění autorství uvedeno a právo na. Část první Právo autorské a práva s ním souvisejíc Oddíl 2 Volná užití a zákonné licence - str. 290 § 30 Volná užití - str. 290 § 30a Rozmnožování na papír nebo na podobný podklad - str. 299 § 30b Předvedení nebo oprava přístroje - str. 30

Kravaty plzen, adresa

Díl 4 Výjimky a omezení práva autorského Oddíl 1 Obecné ustanovení § 29 (1) Výjimky a omezení práva autorského lze uplatnit pouze ve zvláštních případech stanovených zákonem a pouze tehdy, pokud takové užití díla není v rozporu s běžným způsobem užití díla a ani jím nejsou nepřiměřeně dotčeny oprávněné zájmy autora [13] Obsahem zákonné licence bylo podle odvolacího soudu právo Dílo užívat, přičemž součástí tohoto práva bylo (tak, jak byl účel Díla vyjádřen a vyplynul z okolností jeho vytvoření) rovněž umožnit užívání Díla třetím osobám (odkázal přitom na závěry rozsudků Nejvyššího soudu ze dne 14. 10 92 Bezúplatné zákonné licence. Do práva pořizovatele jím zpřístupněné databáze též nezasahuje oprávněný uživatel, který vytěžuje nebo zužitkovává podstatnou část obsahu databázea) pro svou osobní potřebu; ustanovení § 30 odst. 3 zůstává nedotčeno,b) pro účely vědecké nebo vyučovací, uvede-li pramen, v. nKdy vzniká právo autorské nObsah práva autorského - osobnostní a majetková práva nTrvání majetkových práv Základní pojmy - III. část nVolné užití a zákonné licence nRozmnožování na papír nCitace nUžití díla na veřejném prostranství nZaměstnanecké dílo nŠkolní dílo nPříklady využití AZ ve škol Autorské právo v praxi: vlastní tvorba a možnosti užití cizího obsahu offline i online (on-line seminář) licence, volné užití a zákonné licence, • co si ujednat v licenční smlouvě, • jaká jsou specifika autorského práva v online prostředí (databáze,.

Anafylaktický šok — anafylaktický šok je závažnou, rychle

prÁvo vÝrobce zvukovĚ obrazovÉho zÁznamu hlava tŘetÍ zvlÁŠtnÍ prÁvo poŘizovatele databÁze [§ 88 - § 94] vymezenÍ pojmu / zvlÁŠtnÍ prÁva k dbz hlava pÁtÁ soubĚh ochrany [§ 105] prÁvo rozhlas. a televiz. vysÍlatele volnÁ uŽitÍ / zÁkonnÉ licence / citace spoleČnÁ ustanovenÍ pro majetkovÁ prÁva poŘizovatel db Bezúplatné zákonné licence. Zákon také umožňuje některá specifická využití díla, která nejsou považována za zasahování do cizích práv. Sem patří např.: Citace - každý může ve svém díle v odůvodněné míře citovat výňatky z cizích zveřejněných děl, pokud uvede zdroj (jméno, název díla a pramen) Autorské díloNa úvod tohoto článku je vhodné vymezit, co se rozumí pojmem autorské dílo.Tento pojem definuje ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen autorský zákon), takto: Předmětem práva. Hesla: Autorské právo autorské dílo Smlouva o dílo Licence: Kategorie: B: Ecli: ECLI:CZ:NS:2021:27.CDO.2857.2019.

Zákonné licence (autorský zákon rozlišuje ještě tzv. volné užití, ale valný rozdíl od opravdové zákonné licence nenajdete) dávají oprávněným osobám za určitých podmínek právo legálního zásahu do jinak nedotknutelného pelu autorského díla. Právo autorské se vztahuje na dílo dokončené, jeho jednotlivé. HLAVA I PRÁVO AUTORSKÉ Díl 1 Předmět práva autorského § 2 Autorské dílo (1) Předmětem práva autorského je dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel.

Licence pro fotografickou podobiznu, § 38b - Autorský

  1. Autorské právo je součástí práva občanského, ale úpravu toho, kdo je autor, co je vlastně autorské dílo a jak s ním lze nakládat, obsahuje zvláštní tzv. autorský zákon. Občanský zákoník pro změnu řeší smlouvy, kterými lze autorská práva převádět či propůjčovat
  2. Volné dílo - uplynula doba autorské ochrany; Zákonné výjimky/licence - uvedeno taxativně v autorském zákoně (včetně citace!) Bez právního důvodu - neoprávněné užití (plagiátorství) Citace - možnost použití výňatků z děl jiných autorů při výuce, výzkumu, pro účely kritiky nebo recenze, pouze k nekomerčnímu.
  3. Autorské právo v praxi: vlastní tvorba a možnosti užití cizího obsahu offline i online; licence, volné užití a zákonné licence, • co si ujednat v licenční smlouvě, • jaká jsou specifika autorského práva v online prostředí (databáze, stahování,.
Tmavé skvrny po akné, hyperpigmentace po akné jeDřevěný hrnek kuksa - kuksa je tradiční laponský hrnek či

druhy práv příbuzných autorskému, doba ochrany, osobnostní a majetková práva, udílení svolení k užití autorských děl (licenční smlouvy), volná užití, zákonné licence, kolektivní správa. Doporučená nebo povinná literatura. autorské právo + průmyslová práva v úplném znění (ÚZ), nakladatelství Sagit. Veřejné promítání filmů autorská práva. Licenční autorská smlouva je smlouva, jíž autor - poskytovatel licence - poskytuje nabyvateli oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci), a to k jednotlivým anebo ke všem způsobům užití, v rozsahu omezeném nebo neomezeném, a nabyvatel se naproti tomu zavazuje, není-li sjednáno jinak, poskytnout autorovi odměnu (§ 46

Předmět Autorské právo 1 poskytuje základní znalost v úvodu do problematiky autorského práva prostřednictvím následujících témat: systematika právní úpravy práv k nehmotným statkům a práv duševního vlastnictví, bezúplatné zákonné licence, ochrana práva autorského, licenční smlouvy, zaměstnanecké dílo. Zachování hodnoty díla Druhou podmínkou vzniku zákonné licence je zachování hodnoty díla. České autorské právo vychází ze zásady tzv. objektivní dehonestace díla, pouhý názor. Centrum pro podporu e-learningu Ústřední knihovny UK Vás zve na přednášky z cyklu autorské právo a e-learning. Témata přednášek jsou následující: Autorské právo a e-learning, zásady a legislativa, Licence Creative Commons, Účinná obrana proti zneužití autorského práva v akademickém prostředí a Školní práce studentů a autorské právo

Autorské právo - Wikipedi

autorských práv, jako je volné užití a zákonné licence. Všechny prostředky, které umožňují snadnější přístup k našemu kulturnímu bohatství, jsou důležité a je potřeba o ně aktivně pečovat, aby se naše společnost mohla těšit z výhod společných znalostí a kultury Autorské právo je odvětví práva, které se zabývá právními vztahy uživatelů a tvůrců tzv. autorských děl k příslušným dílům. Tvůrci mohou být například spisovatelé, hudebníci, filmaři, architekti, urbanisté a programátoři apod. Prostřednictvím autorského práva stát poskytuje autorům po jistou omezenou dobu určitá výlučná práva k jejich dílu

Subjektivní autorská práva a zákonné možnosti jejich omezení - Ing. autorský zákon autorská práva subjektivní autorské právo osobnostní autorská práva majetková autorská práva omezení autorských práv licence podlicence volná užití bezúplatná zákonná licence citace katalógová licence uřední a zpravodajská. 1 hodina - Co je a není autorské právo a jak vzniká. Jaká práva má autor. 1 hodina - Práva osob zachycených na fotografii. Autorské právo na sociálních sítích. 1 hodina - Užití autorských děl na základě licenční smlouvy a zákonné licence. Příklad licenční smlouvy Autorské dílo. Je výsledek tvůrčí činnosti autora.Je předmětem ochrany, je jedinečným (nemohou vzniknout dvě stejná autorská díla) a je výsledkem práce autora (výjimky: původní fotografie) v jakékoliv objektivně vnímatelné podobě (písnička zazpívaná pro sebe je autorské dílo), nezáleží na obsahu a kvalitě, vždy je to autorské dílo

AUTORSKÝ ZÁKON a licenční smlouvy EduCit

JUDr. Irena Holcová. advokátka se specializací zejména na autorské právo - i ve vztahu k oblasti IT, působící též jako odborná asistentka Ústavu autorského práva, práv průmyslových a práva soutěžního Právnické fakulty UK, publikuje v oboru autorského práva (zejména komentář Autorský zákon a předpisy související, Komentář k novému občanskému zákoníku. Pohled právníka: Sítě peer - to - peer (P2P) a autorské právo. Peer - to - peer v překladu znamená doslova rovný s rovným, což ilustruje rovnost jednotlivých uživatelů v rámci komunikace, kteří si vyměňují veškeré informace přímo mezi sebou. Z právního pohledu jde o způsob zpřístupňování autorského díla.

Autorské právo - referaty-seminarky

Autorské právo, průmyslová práva. zákonné licence - umožňují za určitých podmínek užívat dílo bez svolení nositele práv a ve většině případů bez placení odměny nositelům práv dotčených zákonnými licencemi Škola má právo na uzavření licence o užití školního díla (se souhlasem autora). Časový limit k tomu není určen. Autor má právo poskytnout licenci někomu dalšímu, pokud to není v rozporu se zájmy školy, jinak se může škola domáhat náhrady škody. Viz dále oddíl Školní díla

Zákonné licence autorské právo nová zákonná licence pro

Bezúplatné zákonné licence. Do práva pořizovatele jím zpřístupněné databáze též nezasahuje oprávněný uživatel, který vytěžuje nebo zužitkovává podstatnou část obsahu databáze a) pro svou osobní potřebu; ustanovení § 2 - Autorské díl 1 Autorské právo Autorský zákon: zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem Malá ani vzdělávací citace ovšem nepodléhá zákonné licenci, pokud by došlo k obcházení technických prostředků ochrany práv. Další bezúplatná licence se vztahuje na užití díla umístěného na. Autorské právo v českém právním řádu - Autorský zákon (121/2000 Sb. + 19 novel) neofic. úplné znění k 1.1.2015: Výjimky z ochrany - zákonné licence - pravidla pro užití cizího (AP chráněného) díla bez souhlasu nositelů práv, v řadě případů bez placen autorské právo nechrání myšlenky a ideje, ale jen jejich konkrétní §92 Bezúplatné zákonné licence Do práva pořizovatele jím zpřístupněné databáze nezasahuje oprávněný uživatel, který vytěžuje nebo zužitkovává podstatnou část obsahu databáz Autorské právo je výlu čné; výjimky a omezení práva autorského lze uplatnit jen v zákonem stanovených zvláštních případech: Bezúplatné zákonné licence (užití bez souhlasu autora a placení odm ěny): Citac

Autorské právo BusinessInfo

užívá pro účely výuky svých studentů na základě zákonné licence. Obsah této přednášky je určen výlučně pro výuku studentů VŠCHT Praha. Obsah přednášky nesmí být rozmnožován, zaznamenáván, napodobován, publikován zákona autorské právo neporušuje Tzv. práva osobnostní (např. právo na autorské označení, právo na užití díla způsobem nesnižujícím jeho hodnotu, právo zveřejnit dílo atd.) budou autorovi náležet i nadále, nejsou převoditelná a autor se jich platně nemůže vzdát. 14

V našem předchozím článku jsme se věnovali otázce, co je to autorské dílo. V dnešním článku se zaměříme na to, jaká jsou s autorským dílem spojena. Pokud splníte všechny zákonné náležitosti a vytvoříte autorské dílo, přiznává vám zákon k tomuto dílu určitá autorská práva Autorské právo pro běžné uživatele (3): zákonné výjimky Jsou ale případy, kdy to neplatí - kdy lze užít dílo na základě zákonné výjimky. Podívejme se na případy, kdy tomu tak je Licence pro zdravotně postižené. (1) Do práva autorského nezasahuje ten, kdo. a) výhradně pro potřeby zdravotně postižených, v rozsahu odpovídajícím jejich zdravotnímu postižení a nikoliv za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu zhotoví nebo dá zhotovit rozmnoženinu vydaného.

Autorské právo IV

užívá pro účely výuky svých studentů na základě zákonné licence. Obsah této přednášky je určen výlučně pro výuku studentů VŠCHT Praha. Obsah přednášky nesmí být rozmnožován, zaznamenáván, napodobován, publikován ani jinak rozšiřován bez písemného souhlasu majitele autorských práv 2. Výjimky a omezení ochrany práv k Dílu. Toto ujednání neomezuje, nezužuje ani jinak nelimituje volná užití Díla, užití Díla na základě zákonné licence, vyčerpání práv při prvním převodu vlastnictví k originálu nebo rozmnoženině Díla v hmotné podobě nebo jiná zákonná omezení práv k Dílu. 3. Poskytnutí. Autorské právo v kostce JUDr. k MgA. Petra Žikovská příklad zákonné licence bezúplatné U užití děl v rámci zákonných licencí je třeba vždy zachovat osobnostní práva autora Do práva autorského nezasahuje ten, kdo v odůvodněné míře užije výňatky děl jiných autorů ve svém díle Citovat lze pouze z díla již. Právo duševního vlastnictví - D. Autorské právo Pavel Tůma Obsah Pojem, historie, prameny,zásady B. Předmět - autorské dílo C. Subjekt - autor Obsah -osobnostní absolutní práva E. Obsah - majetková absolutní práva F. Výjimky z ochrany G. Doba ochrany H. Výkon - svolení I. Autorskoprávní delikt Autorské právo v českém právním řádu - Ústava - Autorský zákon (121/2000 Sb. + 16 novel) Výjimky z ochrany - zákonné licence - pravidla pro užití cizího (AP chráněného) díla bez souhlasu nositelů práv, v řadě případů bez placen

Autorské právo. Soutěže a festivaly. Doporučujeme. Kontakty. Služby. Archiv. Videokurzy. Věnujte svým blízkým hodnotný dárek § 92 Bezúplatné zákonné licence. PRÁVO AUTORSKÉ A PRÁVA S NÍM SOUVISEJÍCÍ Bezúplatné zákonné licence § 93 - Trvání zvláštního práva pořizovatele k databázi § 94 - Použití úpravy hlavy I: HLAVA IV - KOLEKTIVNÍ SPRÁVA PRÁV § 95 § 96 - Práva povinně kolektivně spravovaná. Autorské právo 2 z.č.121/2000 Sb. o právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským, účinnost od 1.12.2000, významná novela - účinnost 22.5.2006 Upravuje: 1. práva autora k jeho autorskému dílu 2. práva související s právem autorským: právo výkonného umělce výrobce zvukového záznam Dle ustanovení § 9 odst. 1 autorského zákona Právo autorské k dílu vzniká okamžikem, kdy je dílo vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě. Okamžik vzniku díla je tedy shodný s okamžikem vzniku autorského práv k tomuto dílu (počítačovému programu). [123