Home

Příklady tepelné výměny vedením

Tepelná výměna - zsmutejovice

 1. K tepelné výměně dochází VEDENÍM, PROUDĚNÍM nebo ZÁŘENÍM. TEPELNÁ VÝMĚNA VEDENÍM: • vedením se přenáší teplo zejména v pevných látkách, kde se teplo přenáší mezi sousedními atomy jejich kmitáním a ve vodičích navíc i pohybem volných elektronů. • Částice chladnějšího tělesa získají část pohybové energie po kontaktu
 2. Tepelné výměny mohou probíhat vedením, prouděním a zářením. Tělesa se nemusí dotýkat při tepelné výměně zářením. K tepelné výměně prouděním může dojít v kapalinách a plynech. Tepelná výměna mezi dvěma tělesy vzniká tehdy, jestliže se dotýkají a mají různou teplotu
 3. Tepelná výměna Teplo je fyzikální veličina, jež udává množství energie, kterou si vyměňují dvě tělesa různé teploty. Co je to teplo? značka : Q jednotka : J k l a d k o S t r o j t r a j e k T o r i e v a Ř i č k l Í č p o h y B e n e R g i e j O u l e klepni na mě pro odkrytí správného řešení řešení řešení.

F8 Test: Druhy tepelné výměny - Podpora výuk

 1. vedením - dotyk těles Příklady: Ztráty tepla -únik do okolí Tepelná výměna probíhá, pokud se teploty obou těles nevyrovnají. Každá tepelná výměna mezi dvěma tělesy srůznými teplotami je ztrátová. Při každé tepelné výměně část tepla unikne do okolního prostředí -dochází ke ztrátá
 2. Jak probíhá tepelná výměna? Můžeš uvést příklad tepelné výměny? Jaké znáš druhy tepelné výměny? Kdy dochází k vedení tepla? Jak probíhá vedení tepla? Vedou teplo všechny látky stejně dobře? Co jsou to tepelné izolanty? Co jsou to tepelné vodiče? Uveď 2 příklady tepelného izolantu a 2 příklady tepelného.
 3. Při tepelné výměně dochází k přenosu tepla z tělesa s vyšší teplotou na těleso s nižší teplotou, a to až do doby, kdy se teploty obou těles vyrovnají. K tepelné výměně dochází i uvnitř tělesa, jehož části mají rozdílnou teplotu. Při tepelné výměně vedením předávají částice s vyšší energií část sv
 4. 1. Tepelné výměny mohou probíhat vedením, prouděním a zářením. 2. K tepelné výměně prouděním může dojít v kapalinách a plynech. 3. Tepelná výměna mezi dvěma tělesy vzniká tehdy, jestliže se dotýkají a mají různou teplotu. 4. Tepelná výměna mezi tělesy probíhá do vyrovnání jejich teplot. 5
 5. imální tepelné ztráty
 6. Jaké jsou příklady tepelné výměny? Výměna tepla může probíhat vedením(kondukce), sáláním(radiace) nebo prouděním(konvekce). Pokusně se tepelná výměna provádí pomocí kalorimetru. Tepelná výměna ZŠ Velké Březno Co budu na konci hodiny znát? Definici teplené výměny
 7. Tepelná výměna prouděním . Tepelná výměna mezi dvěma dotýkajícími se tělesy nebo částmi téhož tělesa, které mají různou teplotu se nazývá tepelná výměna vedením. V kapalinách a plynech nastává především tepelná výměna prouděním. Při tomto přenosu tepla stoupají teplejší části kapaliny nebo plynu vzhůru a chladnější klesají dolů

Tepelná výměna vedením, tepelná vodivos

b) TEPELNÉ IZOLANTY = látky, které špatně vedou teplo. Neobsahují volné elektrony → tepelná výměna vedením v nich probíhá pomalu. Příklad: kapaliny, plyny, dřevo, sklo, plasty + látky, které obsahují vzduch - peří. Na dotyk jsou teplejší, protože z nás teplo neodvádějí (neochlazují nás). Užití: voda v. Tepelná vodivost látek závisí na jejich měrné tepelné kapacitě. Typickým příkladem využívání tepelné výměny vedením je zimní oblékání. Spočívá v tepelné výměně, což je termodynamický děj, při kterém dochází k výměně. Apr Teplo a merná tepelná kapacita - príklady

Tepelná výměna vedením. Prezentace je určena k procvičení k tématu tepelná výměna vedením pro žáky 8. ročníku. Práce je vytvořena v programu ActivInspire. sestavení grafu pro měrné tepelné kapacity látek - křížovky k danému tématu - příklady na výpočet tepla, teplotního rozdílu a hmotnosti tělesa. 1) Šíření tepla vedením V každé látce se teplo šíří vedením. Vedením přechází teplo i z jednoho tělesa na jiné, které se ho dotýká. K vedení dochází díky přenosu energie mezi částicemi látky. Částice v zahřívané části tělesa se rozkmitají rychleji Vedení tepla je jeden ze způsobů šíření tepla v tělesech, při kterém částice látky v oblasti s vyšší střední kinetickou energií předávají část své pohybové energie prostřednictvím vzájemných srážek částicím v oblasti s nižší střední kinetickou energií. Částice se přitom nepřemísťují, ale kmitají kolem svých rovnovážných poloh. Vedení tepla je způsob šíření tepla v pevných tělesech, jejichž různé části mají různé teploty. Tepelná výměna - zápis do sešitu. Tepelná výměna může nastat celkem třemi způsoby.. vedením . prouděním . zářením (sáláním) Tepelná výměna vedením . Tepelná výměna vedením nastává mezi dvěma částmi tělesa s různou teplotou. Podle schopnosti vést teplo dělíme látky na tepelné izolanty a tepelné vodiče

Jaký je rozdíl mezi přenosem tepla vedením, prouděním a

pro izolanty - uvnitř zahřívaného tělesa probíhá tepelná výměna vedením (částice zahřívané části tělesa se více rozkmitají a předají sousedním částicím ležícím v chladnějších částech tělesa část své energie. pro vodiče - tepelnou výměnu zprostředkovávají volné elektrony Příklady tepelné výměny: vedením. Např.: lžička v horkém čaji vede teplo po celém svém objemu - i tam, kde v čaji není potopená. Prouděním. Např.: voda v ústředním topení - zahřátá voda má menší hustotu, stoupá vzhůru, na její místo proudí ze spodních částí radiátorů chladnější voda. Záření Čemu říkáme tepelná výměna? (Popiš jev t. v.) Jaké znáš druhy tepelné výměny? Uveď 2 příklady t. v. vedením. Jaký je rozdíl mezi tepelným vodičem a tepelným izolantem? Uveď na příkladu. Jaké látky (2) jsou dobrými vodiči tepla? Jaké látky (3) jsou tepelnými izolanty? U kterých látek se uplatňuje t. v. Příklady 177/5, 6,3 Tepelná výměna Předávání tepelné energie mezi tělesy se nazývá tepelná výměna. Může kní docházet za různých podmínek. Prouděním -probíhá u kapalin a plynů -míchání látek o různé teplotě a tím také hustotě výměna vedením

F8 – Tepelná výměna prouděním | Výuka chemie a fyziky

Ve srovnání s vedením tepla může být šíření tepla prouděním rychlejší. Samovolné proudění teplejších částí tekutého systému obvykle stoupá vzhůru, protože hustota kapalin a plynů s teplotou zpravidla klesá Když teplo prostupuje látkou, mluvíme o vedení tepla. Je obtížné přímo sledovat, jak teplo putuje zahřívanými předměty, ale můžeme využít třeba změny barvy citlivé na teplo na povrchu těles. Příkladem je černý hrneček na obrázku, který při zahřátí zbělá. Místo, kde si ho můžete koupit, naleznete na internetu, dáte-li vyhledat např. heslo Hrnek magic Tepelná výměna. vzor: Horký kus olova s teplotou 90ºC byl zchlazen v 0,3 litru (odpovídá asi 0,3kg) studené vody. Jaká bude teplota vody a olova, až se jejich teploty vyrovnají, když voda měla teplotu 10ºC. Tepelná výměna vedením se uplatňuje zejména v pevných látkách, téměř se neprojevuje v kapalinách a plynech Pátek 18. listopadu - test z tepelné výměny 3 druhy tepelné výměny Zdroje: učebnice, poznámky v sešitě, webové stránky, pracovní list na efektivní využití energie

4.1 Přenos tepla vedením . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 4.1.1 Průchod tepla jednoduchou rovinnou stěnou . . . . . . . 16 Příklad 8 - chata 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Přenos tepla vedením probíhá ve spojitém látkovém prost ředí. Stavební částice látky si předávají kinetickou energii neuspo řádaných tepelných pohyb ů, která se tím p řenáší z míst vyšší teploty do míst o nižší teplot ě látky. Vedení tepla probíhá v látkách pevných, kapalných i plynnýc Tab. 1 Příklady tepelné vodivosti materiálů. [10] 1.1.2 Teplotní vodivost K popisu sdílení tepla se kromě tepelné vodivosti pouţívá i vodivost teplotní. Pokud je tepelná vodivost konstantní, součinitel teplotní vodivosti se dá získat diferenciální bilancí entalpie Fourierova zákona

Tepelná výměna - zs-vb

Přenos vnitřní energie z míst s vyšší teplotou do míst s nižší teplotou se může uskutečnit třemi způsoby: 1. tepelnou výměnou vedením 2. tepelnou výměnou zářením 3. tepelnou výměnou prouděním Tepelná výměna vedením probíhá zejména v pevných látkách Výměnu tepla, která tímto způsobem nastane mezi povrchem a okolním vzduchem je možné vyjádřit takto (podobně jako v případě vedení): q h c ( s a) (11) h c je součinitel přestupu tepla. Popište princip tepelné vým ěny proud ěním (použijte pojmy: hustota, gravita ční síla, teplejší a studen ější voda, str. 64), Popište na konkrétním p řípad ě - oh řívání vody v hrnci. Jaký je rozdíl mezi tepelnou vým ěnou vedením a proud ěním (použijte pojmy: přenos energie a pohyb t ělesa, str. 65

F8 - Tepelná výměna prouděním Výuka chemie, fyziky a

Tepelná výměna vedením Při dotyku dvou těles o různé teplotě předají částice tělesa o vyšší teplotě část své pohybové energie částicím tělesa o nižší teplotě, dokud se teplota obou těles nevyrovná. Říkáme, že probíhá tepelná výměna vedením. Tepelná výměna vedením nastává i uvnitř tělesa, jehož. Tepelná výměna vedením se uplatňuje zejména v pevných látkách, téměř se neprojevuje v kapalinách a plynech. V případě elektricky nevodivých látek můžeme vedení tepla vysvětlit tak, že částice v zahřívané části tělesa se více rozkmitají a předávají část své kinetické energie částicím sousedním

Řešené příklady ze stavební fyziky Šíření tepla konstrukcí v ustáleném stavu doc. Dr. Ing. Zbyněk Svoboda 1.1.1 Šíření tepla vedením Při výpočtech tepelné výměny dlouhovlnným sáláním je potřeba důsledně dávat pozor na to, jaká. Tepelná výměna Tepelná výměna vedením Při dotyku dvou těles o různé teplotě předají částice tělesa o vyšší teplotě část své pohybové energie částicím tělesa o nižší teplotě, dokud se teplota obou těles nevyrovná. Říkáme, že probíhá tepelná výměna vedením

Tepelná výměna příklady Venkovské panství pro rodin

Úkol [2]:Prozkoumej mechanismy tepelné výměny: a. Prouděním b. Vedením c. Zářením Úkol [3]: Experimentálně prokaž existenci skupenského tepla varu a vypařování. b) Výklad Úkol [1]: Měrná tepelná kapacita(ve fyzice značená , [] = J/kg/K) určuje, jak velké množstv tepelná výměna . vedením - dotyk těles. Př. ruka na kamnech, prádlo na topení, lžička v čaji, ap. změna vnitřní energie při práci, tepelné výměně, měrná tepelná kapacita, teplo, tepelné záření, sluneční záření. Tepelné záření je jediným bezkontaktním způsobem tepelné výměny, díky jeho elektromagnetické povaze. Množství vyzářené energie tedy závisí jak na teplotě organismu, tak na teplotě v okolním prostředí •06) Změna teploty těles tepelnou výměnou: Tepelná výměna vedením: nastává při dotyku dvou těles o různé teplotě, nastává i uvnitř tělesa, jehož dvě části mají různou teplotu, probíhá tak, že částice tělesa o vyšší teplotě předají část své pohybové energie částicím tělesa o nižší teplotě, tepelná výměna probíhá do té doby, pokud se.

Tepelná výměna vedením - activucitel

 1. probíhá tepelná výměna vedením V tepelných vodičích se děje tepelná výměna vedením rychle, v tepelných izolantech za stejných podmínek pomalu. Vysvětli, co je to tepelný vodič a uveď 3 příklady. Jsou to látky, které dobře vedou teplo, př. měď, železo. 3
 2. Bosá noha - dlažba: tepelná výměna probíhá lépe vedením (částice si navzájem předávají energii - kmitání) - tepelné vodiče (Fe, Al, Cu) - konstrukce teploměrů, 3 příklady sublimace, 3 příklady desublimace. Změna skupenství, teplota, tepl
 3. Příklad tepelné výměny: Kalorimetr: Do chladné kapaliny teploty t 1 vložíme těleso vyšší teploty t 2: m 2 c 2 m 1 c 1 t 2 t 1 t Tepelná výměna mezi kapalinou a tělesem probíhá až do okamžiku dosažení termodynamické rovnováhy, která je charakterizována dosažením společné teploty t: t 1 < t < t 2 Q 1 = m 1.c 1.(t -
 4. 4) Teplo, které při tepelné výměně přechází z tělesa teplejšího na těleso chladnější, se přenáší třemi způsoby: vedením, prouděním a zářením. Úkol: charakterizujte (popište) způsoby tepelné výměny vedením, prouděním a zářením. 5) Popište čtyři doby čtyřtaktního zážehového motoru
 5. Tepelná výměna vedením probíhá zejména v pevných látkách. Např. zahříváme-li jeden konec tyče, pozorujeme postupné zvyšování teploty podél celé tyče (viz obr. 5). V pevných elektricky nevodivých látkách lze tepelnou výměnu vysvětlit tím, že částice zahřívané části tělesa se více rozkmitají a předávají.
 6. Řešené příklady ze stavební fyziky Šíření tepla konstrukcí, tepelná bilance prostoru a vlhkostní bilance vzduchu v ustáleném stavu doc. Dr. Ing. Zbyněk Svoboda Ing. Jiří Novák, Ph.D. Praha 2014 Evroý sociální fond Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnost
 7. Přenos tepla vedením PŘENOS TEPLA VEDENÍM: teplo samovolněpřechází od míst z vyšší teplotou do míst o nižší teplotě intenzita procesu vedení tepla závisí na maximálním teplotním spádu v daném místěprostředí (směr průběhu tepelné výměny) Tepelný tok: [W] d d τ = Q PQ směr toku tepla teplo, které projde určito

2.3 Parametry tepelné výměny mezi tělem a okolním prostředím Ke ztrátám (odvádění) tepla do okolní dochází fyzikálními mechanismy vyzařováním, vedením, prouděním a vypařováním (Navrátil, Rosina a kol, 2005). Sálání (radiace) znamená vyzařování tepla elektromagnetickým zářením. Radiac Mezi dobré izolanty. Uveď příklad tepelné výměny: vedením. Např.: lžička v horkém čaji vede teplo po celém svém objemu - i tam, kde v čaji není potopená. Prouděním. Např.: voda v ústředním topení - zahřátá voda má menší hustotu, stoupá vzhůru, na její místo proudí ze spodních částí radiátorů chladnější voda. Záření

Uveď příklad. 30. Co je to měrná tepelná kapacita látky? 31. Jak vypočítáš teplo přijaté (vydané) od okolního tělesa? 32. Jaká je hodnota měrné tepelné kapacity vody? 33. Proč se radiátory topení nejčastěji umísťují pod okno? 34. Napiš příklad dobrého a špatného tepelného vodiče vedením prouděním tepelným zářením VEDENÍ TEPLA jednotlivými částmi tyče probíhá tepelná výměna. Vnitřní energie přechází z míst s vyšší teplotou na místa s nižší teplotou, Těleso, v němž probíhá tepelná výměna , zůstává v klidu. PŘÍKLADY: 1 Tepelná výměna vedením, prouděním, zářením - kdy k ní dochází, užití v praxi. Tepelné izolanty - uvést příklady užití tepelných izolantů v praxi. Změny skupenství . Var, vypařování, kapalnění (kondenzace), sublimace, desublimace, tuhnutí - popsat jev, uvést příklad z praxe, vysvětlit skupenské teplo. Tepelná výměna vedením. Příklad: dáte hliníkovou lžičku do horkého čaje a za chviličku cítíte, že lžička začíná pálit i na druhém konci, kde jí držíte. Tepelná výměna vedením nastává mezi dvěma částmi tělesa s různou teplotou. Podle schopnosti vést teplo dělíme látky na tepelné izolanty a tepelné vodiče 2 2_ Mechanická práce - je fyzikální veličina značka: W jednotka: J (džaul-joule) GJ 1 000 MJ 1 000 kJ 1 000 J Převody: 7 000 J = kJ 2,5 MJ = J 3,08 kJ = J 0,004 MJ = k

2) Tepelná výměna vedením ! tepelná výměna vedením probíhá mezi dvěma tělesy platí-li: mají různou teplotu a dotýkají se - částice teplejšího tělesa naráží do částic chladnějšího tělesa - ty se začnou pohybovat rychleji, zvýší se jejich Ek, zvýší se jejich vnitřní energie a těleso se zahřej V jednom tělese, jehož dvě části mají různou teplotu, probíhá tepelná výměna vedením (mezi ponořenou částí lžičky v horkém čaji a jejím koncem). Vedením se teplo může šířit ve všech látkách. Látky, které vedou teplo dobře (kovy), se nazývají tepelné vodiče. Látky, které vedou teplo špatn

8.ročník - Sweb.c

studený hrnek). Říkáme, že probíhá tepelná výměna vedením. Tepelná výměna vedením nastává i uvnitř tělesa, jehož dvě části mají různou teplotu (např. část lžičky ponořená do horkého čaje a konec lžičky). Tepelné vodiče - tepelná výměna vedením probíhá rychle (kovy) příklady tepelných vodičů a izolantů. uvést příklady tepelné výměny vedením, prouděním a zářením. vypočítat teplo, které přijme 0,1 kg oleje na pánvi při zahřátí z 20˚C na 200˚C. vypočítat teplo, které odevzdá do okolí 0,5 kg oleje v pekáči při ochlazení z 200˚C na 20˚C Popiš, jak funguje tepelná výměna vedením (hrnec na plotně) K tepelné výměně vedením dochází mezi dvěma dotýkajícími se tělesy, jež mají různou teplotu (teplejší těleso-horký čaj a chladnější těleso-kovová lžička) 1- vedení tepla 2- proudění tepla 3- tepelné záření Vedení tepla Tepelná výměna vedením nastane v tělese tehdy, je-li teplota dvou jeho částí různá. Částice v teplejším místě předávají část své energie částicím v místě s nižší teplotou. Teplo se šíří postupně celým tělesem Tepelná výměna fyzika. TEPELNÁ VÝMĚNA PROUDĚNÍM: • Teplo se přenáší prouděním hlavně v kapalinách nebo plynech a to tak, že se pohybují celé oblasti prostředí o stejné teplotě a ne pouze jednotlivé částice. • Po zahřátí kapaliny nebo plynu se začíná kapalina nebo plyn rozpínat, tím klesá jeho hustota a zahřátá část kapaliny neb Tepelná výměna.

Vedení tepla - Wikipedi

 1. 17) Tepelná výměna vedením - popis, pokus, rozdělení látek, přenos tepla rovinnou deskou - na čem závisí a vzorec, Tepelná výměna prouděním - 2 pokusy. 18) Tepelná výměna zářením - popis, na čem závisí pohlcování záření, skleníkový efekt, globální oteplování. 19) Ideální ply
 2. Uveď příklady tepelné výměny zářením v praxi. 64.) Předpokládejme, že keramické dlaždice v koupelně a korková podlaha mají stejnou teplotu nižší než je teplota lidského těla
 3. Tepelné stroje 37 Lodička na páru 39 Zážehový motor 41 Pijící čáp 42 Termočlánek 43 Čerpání tepla 44 Závěr 46 hratky_teplo.indd Sec1:3 13.12.2007 15:19:21. Uvedené příklady jsou ukázkami třech různých způsobů, jak teplo putuje z míst vyšš
 4. Změna vnitřní energie tepelnou výměnou Teplo (Q) Předávané teplo Výpočet předaného tepla Tepelná výměna vedením 3. Změna vnitřní energie Vnitřní energie, teplo, 1. termodynamická věta. Práce obsahuje stručnou teorii a příklady k procvičování středoškolského učiva z fyziky na téma vnitřní energie, teplo a.

Sada slouží k výkladu i procvičování výpočtu tepla a teorie tepelné výměny vedením, sáláním a zářením. Zabývá se teorií změn skupenství, motorů a teorií elektrického pole. Podporuje získání vědomostí o podstatě elektrického proudu, je zaměřena na výpočty související s Ohmovým zákonem K_INOVACE_1. FY. 25 Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Fyzika Tematický okruh Vnitřní energie, práce, teplo Anotace: Materiál slouží k vysvětlení pojmů tepla, tepelné výměny, směšovacího kalorimetru. Materiál je vhodný jako přehled různých druhů tepelných výměn a jejich projevů v přírodě Tepelná výměna nastala jen mezi vodou a tělesem. Měrná tepelná kapacita oceli je 452 J/kg.K Úloha za pět bodů: KÓD: Napiš vzorcem zákon který lze uplatnit při řešení úloh o hydraulických zařízeních. ZPĚT V kalorimetru o tepelné kapacitě 63 J/K je olej o hmotnosti 250g a teplotě 12°C 1. tepelné záření látkou tělesa (např. sklem) prochází, teplota tělesa se nezvýší 2. tepelné záření se od povrchu tělesa (např. od lesklé kovové plochy) odráží, zvý-šení teploty je malé 3. tepelné záření je povrchem tělesa (např. tmavou drsnou plochou) pohlcováno, těleso se zahřívá Příklady: 1 Změny vnitřní energie . 1. Změna vnitřní energie vykonáním práce • pokus: tření dlaní o sebe při pohybu dlaní vykonáváme práci zvyšuje se vnitřní energie dlaní (poznáme to podle zvýšení jejich teploty) • příklady z praxe: pilování, vrtán

Přeměna pohybové energie na vnitřní energii (viz příklad s pádem kamínku) Tepelná výměna vedením, změna teplot těle Fyzika-vnitřní energie priklad Od: pupik* 20.10.11 16:40 odpovědí: 5 změna: 22.10.11 14:43 1) Kámen o hmotnosti 2 kg spadne volným pádem z výšky 30 m do písku Energie Mechanická práce a výkon. pŘenos vnitŘnÍ energie pŘenos vnitŘnÍ energie - pve- 3 zpŮsoby pŘenos vnitŘnÍ energie - pve- 3 zpŮsoby pŘenos vnitŘnÍ energie - pve- 3 zpŮsoby pŘenos vnitŘnÍ energie - pve- 3 zpŮsoby tepelnÁ vÝmĚna vedenÍm tepelnÁ vÝmĚna vedenÍm tepelnÁ vÝmĚna vedenÍm tepelnÁ vÝmĚna vedenÍm zahříváme-li jeden konec. Přenostepla Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Ivo Volf - Miroslava Jarešová - Miroslav Ouhrabka Obsah Úvod 3 1 Pohled do historie termiky About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators. probíhá tepelná výměna vedením. Tepelná vým na vedením nastává i uvnit tlesa, jehož dv ásti mají různou teplotu. V tepelných vodičích se děje tepelná výměna vedením rychle, v tepelných izolantech za stejných podmínek pomalu. Otázky a úlohy str. 5

Umíme popsat tepelnou výměnu vedením, prouděním a zářením. Víme, v jakých látkách probíhají jednotlivé typy tepelné výměny. Rozlišujeme tepelné vodiče a izolanty a umíme popsat, jak se jejich vlastnosti projevují v praxi (například peřina nás nehřeje, jen izoluje tělesné teplo, dlaždice mají.. Přeměna pohybové energie na vnitřní energii (viz příklad s pádem kamínku) Tepelná výměna vedením, změna teplot těles Tepelné vodiče a tepelné izolanty Teplo - jednotky, výpočet Měrná tepelná kapacita - výpočty (sešit + pracovní list 1. tepelná výměna vedením •v izolantech teplejší částice více kmitají a předají sousedům část své energie •v kovových vodičích vedení zprostředkovávají volné elektrony •plyny mají nejmenší tepelnou vodivost •různé látky mají různou tepelnou vodivost KOVY > VODA > PLYNY 3

• charakterizuje formy tepelné výměny (vedením, zářením) Vnitřní energie tělesa, změna vnitřní energie životního prostředí .Vztah Teplo Kalorimetrická rovnice • Vedení a šíření tepla • Výpočet tepla přijatého nebo odevzdaného tělesem • Tepelná výměna vedením, zářením a proudění rozpozná a charakterizuje některé formy tepelné výměny ~vedením, prouděním, zářením Teplo určí, zda se jedná o teplo tělesem přijaté nebo odevzdané Měrná tepelná kapacita tělesa určí, zda se jedná o teplo tělesem přijaté nebo odevzdané určí teplo ze znalosti hmotnosti, měrné tepelné kapacity a rozdílu teplo

Příklady tepelných izolantů: vzduch, dřevo, led; Jak jinak než vedením se teplo může šířit? Uveď příklady. Kromě tepelné výměny vedením se můžeme setkat s tepelnou výměnou zářením (sálavé panely, teplo ze Slunce), tepelnou výměnou prouděním (ústřední topení, vaření) rozpozná v přírodě a v praktickém životě některé formy tepelné výměny (vedením,tepelným zářením) tepelná výměna Ch 8 - vlastnosti látek: dokáže určit množství tepla přijatého a odevzdaného tělesem, zná li hmotnost, měrnou tepelnou kapacitu a změnu teploty tělesa (bez změny skupenství Pracovní listy, p řípravy na písemné práce, p rocvičování příkladů Pracovní listy (PL) Slouží k opakování učiva. Je to přehled učiva příslušného tématického celku ve formě otázek, doplňovaček, křížovek atd. Žáci ho vyplňují v hodinách nebo jako domácí úkoly. Výsledky jsou vždy zkontrolovány Tepelná výměna vedením Tepelnávýměna vedenímprobíhámezi dv ěma dotýkajícími se tělesy nebo částmi tého ž tělesa, kterémajírůznou teplotu. Nap ř. lžička v horkém čaji, zah říváníkovovéty če nad plamenem. V tepelných vodičích probíhátepelnávýměna vedením rychle (nap ř. kovy) Téma: tepelná výměna vedením, tepelné vodiče a izolanty, výpočet tepla dodaného nebo odevzdáného, měrná tepelná kapacita Celý článek 1 | 2 > >>

Příklady možné konkretizace minimální doporučené úrovně pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření pro využití v IVP předmětu Fyzika pro 2. stupeň základní školy tepelné výměny -vedením, prouděním, tepelným Jednoduché stroje (páka) a jejich využití v praxi páka -tyč podepřená Tepelná výměna vedením se uplatňuje zejména v pevných látkách, téměř se neprojevuje v kapalinách a plynech. V případě elektricky nevodivých látek můžeme vedení tepla vysvětlit tak, že částice v zahřívané části tělesa se více rozkmitají a předávají část své kinetické energie částicím sousední K tepelné výměně může docházet:vedením, prouděním nebo zářením (postupně si vysvětlíme rozdíly) Návrh referátu: záření - jak vzniká, jaké jsou druhy, k čemu nám slouží a čím jsou nebezpečné jednotlivé druhy, jak je možné se před nimi chránit, je-li to třeba - prezentace s obrázky a slovním komentáře 3.2. Tepelné izolace 40 3.2.1 Okna 40 3.2.2 Obvodové stěny 45 3.2.3 Stropy 53 3.3. Tepelný most 53 3.4. Vedení tepla 54 3.4.1 Tepelná výměna zářením 55 3.4.2 Tepelná výměna prouděním 55 3.4.3 Tepelná výměna vedením 5

Překlady fráze TEPELNÁ VÝMĚNA z češtiny do angličtiny a příklady použití TEPELNÁ VÝMĚNA ve větě s jejich překlady: Tepelná výměna 8,8 stupňů Teplo odevzdané při tepelné výměně jedním tělesem druhému je stejné, jako teplo přijaté druhým tělesem od prvního: = Q1 = Q2 * 3.7 Přenos tepla Existují tři způsoby tepelné výměny: vedením při dotyku dvou těles schopnost vést teplo = tepelná vodivost nejlépe vedou teplo kovy, špatně plyny, vůbec vakuum proudění orientuje se v matematicko fyzikálních tabulkách a používá je k vyhledávání fyzikálních veličin. rozhodne, zda tepelná výměna probíhá vedením, prouděním nebo zářením a uvede příklady využití. Částicové složení látek. Vnitřní energie. Změna vnitřní energie konáním práce. Změna vnitřní energie tepelnou. formy tepelné výměny (vedením, tepelným zářením) - vyhledá v tabulkách měrné tepelné kapacity látek - dokáže určit množství tepla přijatého a odevzdaného tělesem, zná-li hmotnost, měrnou tepelnou kapacitu a změnu teploty tělesa (bez změny skupenství) - rozpozná jednotlivé skupenské přeměny a bud

Video: Přenos vnitřní energie - FYZIKA 00

- uvede příklady fyzikálních veličin doplňkových a odvozených jak se mění vnitřní energie tělesa při konání práce a při tepelné výměně - rozpozná v přírodě i v praktickém životě některé formy tepelné výměny (vedením, tepelným zářením Podmínkou tepelné výměny vedením je rozdílná teplota 2 částí jednoho a téhož tělesa. Při vedení tepla zůstává každá molekula skoro na jednom místě a předává svým sousedům energii srážkami. Látky dělíme na tepelné vodiče a tepelné izolanty. Tepelný vodič - látka, která dobře vede teplo (např. kovy. rozpozná v přírodě a v praktickém životě některé formy tepelné výměny (vedením, tepelným zářením) dokáže určit množství tepla přijatého a odevzdaného tělesem, zná-li hmotnost, měrnou tepelnou kapacitu a změnu teploty tělesa (bez změny skupenství) polohová a pohybová energie. vnitřní energie tělesa. tepelná.