Home

Výpočet polygonu

Výpočet v pomocném SS Nový souřadnicový systém má počátek v bodě P = P'[0, 0] a kladná osa x´ je vložena do první polygonové strany. Souřadnice bodu 1´ jsou pak [0, s P1 ] V tomto SS snadno spočítáme souřadnice dalších bodů jako u volného polygonového pořadu, kde připojovací směrník σ P1 je 0 (viz obrázek 7.14) Polygon - řetězec úseček, poslední bod je totožný s prvním 6 bodů: X1, Y1 až X6,Y6 Y1=X6, Y1=Y6 STANOVENÍ PLOCHY JEDNOHO POLYGONU Algoritmus pro výpočet plochy pod úsečkou: 1. plocha obdélníka: šířka (X2 - X1) a výška Y1 → Plocha = (X2 - X1).Y

7.4. Polygonové pořady - zcu.c

Program umožňuje i výpočet uzavřeného pořadu, i když je tento typ pořadu z hlediska vyrovnání velice nevhodný. Uzavřený pořad se zadává stejně, jako pořad vetknutý oboustranně orientovaný. Počáteční a koncový bod je shodný, orientaci osnovy směrů je třeba zadat na počátečním i koncovém bodě 1 VÝŠKOVÝ POLYGON Jednotlivé lomy výškového polygonu je samoz řejm ě nutno zaoblit. Zaoblení lom ů p ředepisuje ČSN 73 6101 výhradn ě zakružovacími oblouky tvo řenými parabolou 2 °. Při výpo čtu zakružovacích oblouk ů musíme podle obrázku stanovit: ⇒délku te čny - T ⇒maximální svislou po řadnici - ymax ⇒polohu vrcholu zaoblení - X 1 a X 1. Základní souřadnicové výpočty 1.1. Výpočet směrníku a délky Známe-li souřadnice dvou bodů (y,x), pak z těchto souřadnic můžeme vypočítat směrník a délku mezi těmito body. Dáno: A,B [y,x] Úkol: σ AB, s AB Obr.1.1. Chci vypočítat celkovou plochu tučných černých polygonů (útesů) pod každým čtvercem mřížky (obrázek 2). Kolik útesu je uvnitř každého čtverce, například grid1: 25 km2, mřížka 1 km2, atd. Každý polygon útesu má svou odpovídající oblast v tabulce atributů vrstvy. DALŠÍ FOTO: ČERVENÁ JE REEF . ATRIBUTY REEF VRSTV Výpočet sférického polygonu těžiště Výpočet optimální hustoty balení koule: s pomeranči Chtěl bych obecný způsob výpočtu centroidů pro polygony na kouli

ÚLOHY S POLYGONEM - cuni

 1. Přibližný výpočet souřadnic s odděleným vyrovnáním uhlů a souřadnicových rozdílů. Postup výpočtu : 1. Výpočet směrníků na orientační body. 2. Úhlové vyrovnání. 3. Výpočet směrníků v polygonu. 4. Výpočet souřadnicových rozdílů. 5. Souřadnicové uzávěry. 6. Výpočet opravených souřadnicových rozdílů. 7
 2. Výpočet plochy polygonu v čtvereční míli v ArcGIS? ARCGIS: Jak vypočítat plochu, délku a další geometrické vlastnosti? Chtěl bych vytvořit rastr, kde v každé buňce vrací plochu země v polygonovém prvku. Například každá buňka v rastru by dala parkovací plochu na čtvereční míli nebo prázdnou půdu na čtvereční míli
 3. výpočet polygonu mezi vrcholem a vrcholem v arcobjects. 2021. Jak vytvořit polygon, vypočítat plochu, boční vzdálenost a extrakci vrcholů v QGIS. Mám mnohoúhelník s více částmi (koblihy), chci vypočítat vzdálenost vrchol od vrcholu. Snažil jsem se dostat vrchol vnějšího kruhu na vzdálenost vrcholu a funguje to
 4. Výpočet zápisníku Martin Štroner, 10.2008 Běžně používaný postup měření osnovy vodorovných směrů ve skupinách je velmi propracovaný a je optimalizován pro optomechanické přístroje se skleněnými kruhy s posunem pomocí pastorku nebo repetiční svory. Změna nastavení počátečního čtení zd
 5. Načtěte polygon volbou Polygon ze záznamu a vypočtěte jej. Dbejte na zaškrtnutí správného tipu pol. pořadu odpovídající vaší konfiguraci. Vhodným jednoduchým způsobem vytvořte náčrt polygonu. Proveďte kontrolní výpočet metodou vyrovnání Doporučený postu
 6. Výpočet vetknutého polygonu. text01.odt. text02.odt. text03.odt. pol_03.jpg. text04.odt. pol_04.jpg. text05.odt. pol_05.jp

Polygonový pořad - Grom

Polohový uzávěr polygonu musí splňovat kritérium přesnosti dané mezní hodnotou polohového uzávěru Δp. Tato hodnota je určena požadovanou přesností určení souřadnic polygonového pořadu. Pokud polohový uzávěr vyhovuje podmínce, následuje výpočet souřadnicových oprav v X i,i+1 a v Y i,i+ Jak mohu vypočítat délku as polygony pomocí nástrojů s otevřeným zdrojovým kódem? Pod pojmem délka polygonu mám na mysli délku nejdelší čáry v polygonu (aktualizace: abych byl správný, potřebuji pouze nejdelší čáru v konvexním trupu polygonu) a šířku jako nejdelší míru kolmou k měření délky Výpočet polygonu proběhne tak, že se ukončí po zahájení výpočtu výšek : V obou případech čísla bodů mají samé nuly před vlastním číslem bodu. == Výpočet polygonového pořadu===== Pořad : oboustranně orientovaný vyrovnání: transformací.

Výpočet plochy polygonu v polygonech v QGIS? 202

Výpočet sférického polygonu těžiště 202

 1. Jak vypočítat, kolik mnohoúhelníků je v polygonu. Každý student matematiky se musí naučit zjistit počet úhlopříček daného polygonu. Předmět se může zdát obtížný, ale ve skutečnosti je docela jednoduchý.
 2. V polygonu tato přerušovaná čára obsahuje všechny strany, takže pro výpočet délky obvodu potřebujete znát délku každé strany. V pravidelných polygonech jsou délky segmentů mezi vrcholy stejné, což nám umožňuje zjednodušit výpočty. Pokyn. 1
 3. Výpočet plochy polygonu • jednoduchý způsob výpočtu plochy polygonu nepravidelného tvaru je: • rozdělit polygon na jednotlivé plochy reprezentované trapezoidy mezi dvojicemi bodů a osou x (či y) • jednoduše počítat plochu jednotlivých trapezoidů A = (x2-x1) * (y2+y1) / 2 • součet ploch jednotlivých trapezoidů
 4. Pokud je tato délka zpět zadána při editaci oboustranně orientovaného pořadu, pak po přepnutí na jednostranně orientovaný v editovaných datech zmizí, ale pro výpočet stále zůstává v platnosti. Nastavení způsobu vyrovnání. Nastavit je možné tři typy vyrovnání: klasické, transformací, metodou nejmenších čtverců
 5. Výpočet plochy polygonu v polygonech v QGIS? 2021. QGIS Výpočet překrývajících se oblastí a topologie. Jsem v QGIS nový - chci odhadnout plochu útesu pod polygonovou mřížkou. Moje obrazce tvarů jsou již v metrech, ale je těžké vypočítat plochu pod vrstvou mřížky. V příloze jsou fotografie
BD001 - Jan Mašek

Výpočet souřadnic bodu z délky strany a směrníku jedná se o výpočet souřadnic bodu určeného polární metodou, úloha se též nazývá výpočet rajónu tvar polygonu se přizpůsobuje potřebám detailního měření (reliéf, terén, tvar a rozloha území Spočítejte počet stran polygonu. Vynásobte počet stran krát délku jedné strany pro výpočet obvodu. Například, pokud máte hexagon s každou stranou měřící 7 palců, obvod by byl 42 palců. Vynásobte plochu šestiúhelníku 2. V tomto příkladu se oblast rovná 127, 31, takže byste to zdvojnásobili, abyste dostali 254, 62 Najděte apotém polygonu. Pokud se chystáte použít metodu apothem, délka apothem bude oznámena v problému. Představte si, že chcete vypočítat plochu šestiúhelníku, jehož apothem má délku 10√3. Najděte obvod mnohoúhelníku

Výpočet plochy vrstvy/průřezu

Výpočet plochy polygonu v čtvereční míli v ArcGIS? 202

výpočet polygonu mezi vrcholem a vrcholem v arcobjects 202

OON polygonu - pokud bod uvnitř obdélníku polygon postupuje do testu zda bod i uvnitř polygonu, jinak vyřazen snížení počtu možných polygonů až o dva řády zbylé polygony jsou sousedící - většina čar (a jejich segmenty) bude brána dvakrát do výpočtu Využití topologie pro efektivnější algoritmus Možná budete překvapeni, když zjistíte, že oblast pětiúhelníku nebo pětistranného polygonu může být obtížné vypočítat. Mnohé z pětiúhelníků prezentovaných studentům jsou jednoduché nebo složité. Příroda jsou však často nepravidelná, s nerovnými stranami

Výpočet je rozdělený na výpočet polygonu a na výpočet oblouků (respektive výpočet svislých pořadnic jednotlivých bodů vzhledem k tečně). je zadán sklony a délkami stran, nebo staničením vrcholů a výškovými kótami vrcholů. V každém případě jsou tyto hodnoty známé nebo spočitatelné Výpočet proporcionální plochy polygonu pokryté kružnicí [uzavřeno] Výpočet proporcionální plochy polygonu pokryté kružnicí [uzavřeno] Matematika snadno podle StudyPug! F3.0.0. Mám zde dvě vrstvy (ignoruji zelenou vrstvu), modré mnohoúhelníky a černé kruhy. Chci pro každý kruh vypočítat, jaké procento každého z. že ze stanoviska byly měřeny body polygonu, je nutné, aby byly označeny jako orientace. Vypočtěte polygon (Výpočty / Další geodetické / Polygonový pořad). V Nastavení měření zaškrtněte vliv zobrazení na délky. V Nastavení výpočtů zkontrolujte správnou volbu typu délky a výpočet výšek

Výpočet vetknutého polygonu v Kokeš

Výpočet objemu pomocí polygonu místo vrstevnice v ArcGIS Desktop? Math Antics - Perimeter. Pokouším se vypočítat objem jezera pomocí polygonu, který jsem vytvořil klasifikací obrazu pro vodu. Potom jsem polygon extrahoval z procesu klasifikace. Zůstal mi mnohoúhelník ukazující povrch vody Výpočet šířky polygonu pomocí ArcPy? [Zavřeno] Vytvoření distribuce frekvence. Snažím se vypočítat průměrnou šířku velké sady polygonů. Níže uvedený skript jsem našel zkoumání tématu. Funkce je Výškový výpočet polygonu na počítači Z 11 Charamza, František. Signatura: 23320 Publikováno: Praha: GTÚ, 1961 Rozsah: 7 s., čet. tab. Poznámky: Dar GTÚ Praha 27.5.1963. - 1 sv. Záznam se nachází v těchto sbírkách: Knihovna VÚGTK > Knihy Monografie. Záznam vytvořen 2014-01-11, poslední editace 2018-11-2

Uzavřený polygonový pořa

Funkce na výpočet plochy polygonu najdete téměř v jakékoliv knihovně pracující s geometrií [osmium, clip]. Na základní škole jste se učili, že obsah trojúhelníku je polovina výšky násobeno základnou. S tímto jednoduchým výrazem se dá udělat opravdu spousta práce a hodí se znát i různé metody výpočtu Výsledky jednotlivých programů. V následujících tabulkách č. 11 (klasický výpočet), č. 12 (metoda výpočtu transformace) a č. 13 (vyrovnání MNČ) je porovnání výsledků výpočtu daného polygonového pořadu z jednotlivých programů. Červenou barvou jsou zvýrazněny největší rozdíly mezi souřadnicemi bodů vypočtenými stejnou metodou, ale jiným programem

Výpočet délky a šířky polygonu pomocí open source GIS

Proveďte výpočet vetknutého oboustranně orientovaného polygonového pořadu. Polygonový pořad začíná na bodě 501 s orientací na bod 554, přes nově určované body 5001 - 5005 a končí na bodě 502 s orientací na bod 507. Za __ dosaďte poslední dvojčíslí osobního čísla studenta Výpočet polygónu. Súradnice bodov môžeme vypočítať pomocou programov ako je napr. Kokeš alebo manuálne. Manuálny spôsob výpočtu zo zápisníka nájdeme tu:- Dané namerané hodnoty- Výpočet zápisník Snažím se vypočítat souřadnice polygonu, jeho kódování není ve skutečnosti problém, jen moje matematika je docela špatná, ale pomalu se učí. Potřebuji vypočítat souřadnice na základě středového bodu a poloměru. např. střed X = 40, střed Y = 40, poloměr = 8, strany = 5, i = n 0- Ve výpočetní geometrii je polygon viditelnosti nebo oblast viditelnosti pro bod p v rovině mezi překážkami možná neomezená polygonální oblast všech bodů roviny viditelné z p .Polygon viditelnosti lze také definovat pro viditelnost ze segmentu nebo polygonu. Polygony viditelnosti jsou užitečné v robotice , videohrách a při určování pozic k umístění zařízení , jako. Také se dá snadno vypočítat barva polygonu na základě barvy a intenzity dopadajících světel. O této problematice se krátce zmíníme ve druhé kapitole . Nyní si řekněme, jakým způsobem je možné v MSW Logu vytvářet polygony a jaké jsou na ně kladena omezení

Výpočet polygonu s dvanáctimístným číslem - GEUS ware s

Výpočet oblasti polygonu selhal - QGIS. Kategorie: PYQGIS; Automatické vyplňování tabulky atributů pomocí jednoduchých kroků v ArcMap pomocí kalkulačky pole. Pokouším se vypočítat plochu amerických kongresových obvodů (tvarové soubory odtud). Mám osm různých okresních tvarových souborů Jak vypočítat plochu polygonu na zemském povrchu pomocí pythonu? 2021. Jak najdu Apothema. Název v podstatě říká všechno. Potřebuji vypočítat plochu uvnitř mnohoúhelníku na povrchu Země pomocí Pythonu. Výpočet oblasti uzavřené libovolným polygonem na povrchu Země o tom něco říká, ale zůstává technicky nejasný Direct3D je v informatice specializované rozhraní (API), které je jednou z komponent DirectX.Direct3D nabízí aplikacím širokou škálu funkcí pro práci s 3D grafikou.Rozhraní je specifické pro operační systém Microsoft Windows a je tak alternativou multiplatformního rozhraní OpenGL.Direct3D se uplatňuje při programování grafických aplikací, které v reálném čase.

Tvorba GUI v Pythonu s PySide: pokročilejší grafické

Výpočet průměrné šířky polygonu

Snažím sa vypočítať plochu amerických volebných obvodov (súbory odtiaľto). Mám osem rôznych okresných tvarových súborov. Dokážem dokonale vypočítať oblasti pre prvých päť tvarových súborov (zodpovedajúcich 81., 87., 92., 93. a 98. kongresu). Ale pre 103., 108. a 113. kongresové súbory tvaru sa to pokazilo Náplň práce, pravomoci a zodpovědnosti. Vedení dílčích silničních stavebních částí moderního testovacího polygonu značky BMW Organizace práce na stavbě Technické a odborné zajištění svěřených úseků stavby Zajištění plynulého chodu stavby, dodržení termínů, rozpočtu a kvality staveb Kontrola a organizace podřízených Zpracování příslušné dokumentace. Nabídka práce Přípravář na polygonu BMW, náplň práce, požadavky na volné pracovní místo. Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Výpočet mzdy 2021; Další kalkulačky polygonu [mm] pi plocha polygonu [km2] Stanice Roční úhrn srážek - r i Plocha polygonu - p i Součin r i a p i A B C Tab. 4 Údaje pro výpočet průměrného ročního úhrnu srážek metodou polygonů Přitom musí vždy pro každou stranu polygonu např. dle obr. 1 platit t2+L+t3=V2V3. Výpočet oblouků spočívá v určení všech základních parametrů nezbytných pro vytyčení trasy v terénu a její staničení (poloměr křivosti R, vzdálenost vrcholu oblouku od vrcholu tečnového Obr.1 - návrh oblouků v tečnovém polygonu

Výpočet výměry vytvořeného polygonu v ArcGIS Collector. 2021. Jak velikost vaší sluneční soustavy. Nedávno jsem nastavil aplikaci pomocí ArcGIS Collector. Mám upravitelný polygonový tvarový soubor, který má pole výměry. Umožňuje mi vytvořit nový mnohoúhelník, ale vyžaduje ruční zadání hodnoty pole výměry Například: chcete-li vypočítat obvod čtverce, jehož strana má délku 6 jednotek (centimetry, metry apod.), Napište 6. Všimněte si celkového počtu stran mnohoúhelníku. S délkou se zatím nebojte; jen spočítejte, kolik stran má mnohoúhelník a vše si zapište. Do čtverce napište 4, protože čtverec má čtyři.

Jak vypočítat apothem polygonu 2021 Mnohoúhelník je tvar, který má libovolný počet rovných tran, například trojúhelník, čtverec nebo šetiúhelník Výpočet vnitřních sil ve vodorovném směru (polygonální metoda) Při výpočtu vnitřních sil ve vodorovném směru se v programu používá polygonální metoda, při níž je tvar konstrukce zaveden do výpočtu střednicí a horizontální řez konstrukcí šachty (kruh) je rozdělen na jednotlivé pruty polygonu Návrh z tečnového polygonu; Automatický návrh, kdy se automaticky pod vrcholy tečnového polygonu vkládají oblouky a přechodnice předem definovaných vlastností. Interaktivní návrh - po zadání vrcholů polygonu je možné zadat geometrii pro každý vrchol zvlášť. Výpočet a úpravy příčných sklonů. Vložením kružnicového oblouku o minimálním poloměru dovnitř tečnového polygonu by se trasa značně zkrátila, vzrostl by sklon nivelety nad přístupnou hodnotu a zemní práce by byly značné a proto je výhodné vkládat směrový oblouk o malém poloměru a velkém středovém úhlu nikoli dovnitř (viz. na obr. 4.15 čárkovaný oblouk se středem S 3), ale na vnější stranu. Výpočet polohy těžiště průřezu. Těžiště ale můžeme počítat i u průřezů. Těžiště plochy (např. desky) je bod, který kdybychom podepřeli, tak je deska v rovnováze. Obecně se poloha těžiště vypočítá jako podíl statického momentu k dané ose a velikosti plochy

Těžiště obdélníku | těžiště # všechny těžnice se vždyProjektování silnic a cest v programu Atlas DMT

Výpočet trojúhelníku. Kalkulačka řeší trojúhelník zadaný třemi jeho vlastnostmi. Každý trojúhelník má šest hlavních vlastností - tři strany a, b, c (délky stran) a tři úhly (α, β, γ). Klasická trigonometrická úloha je ze zadaných tří vlastností dopočítat zbylé tři. Naše kalkulačka samozřejmě řeší. Výpočet délky přesahu. Parametry rozkladu polygonu. S ohledem na nastavené parametry vypočítá program podle normy stanovené v možnostech pro nastavenou třídu pevnosti betonu, vybranou kvalitu oceli i aktuální průměr (tyto parametry se zobrazují pouze pro informaci) délku přesahu Výpočet prostoru polygonu Když polygonu Body jsou Lat Longs: Které funkce je přesnější? hlasů . 0 . Snažím se najít způsob, jak vypočítat plochu mnohoúhelníku pomocí Lat Long souřadnic v místě Flex 3. Hong007 v Mapách Google pro skupiny Flash bylo dost v pohodě psát následující funkce

Výpočet plochy vrstvy/průřezu. Pole Plocha vrstvy/průřezu umožňuje vypsat plochu jakéhokoli komponentu základní, sendvičové nebo profilové zdi. Poznámka: Morfy a základní sloupy bez obkladu tvoří výjimku: plocha vrstvy nelze u těchto prvků vypočítat. Objem a plocha vrstvy/průřezu jsou dostupné jako GDL požadavek pro. zastavěná plocha budov), výpočty zastavěných ploch pro daně, měření vzdálenosti mezi objekty, průměru polygonu, apod. Příklad - výběr hranic vyšších územních celků Hranice obcí jsou v GIS udržovány jako lomené čáry v datovém modelu areálového grafu. Každ Nakonec si ukažme výpočet derivace se zobrazením významných bodů analyzované funkce (nulová derivace): Obrázek 56: Výpočet derivace. Obrázek 57: Nulové body derivace (lokální minima a maxima). 17. Převod hodnot funkce do tabulky. Hodnoty funkce, přesněji řečeno vybrané hodnoty funkce, lze zobrazit ve formě tabulky Křivky v počítačové grafice. většinou je dána množina řídicích bodů (řídicí polygon) a matematický aparát, který z jejich polohy určí průběh křivkyzákladem popis pomocí polynomů - poměrně snadné výpočty, jednoduchá diferencovatelnost (najčastěji se užívají polynomy 3. stupně

Rozšíření EROZE je v prostředí Atlas DMT k dispozici již od verze 4.8. Do verze Atlas DMT 6 byl výpočet smyvu řešen pomocí Univerzální rovnice ztráty půdy v klasické profilové variantě Studenti se mohou naučit, jak vypočítat obvod na polygonu v centimetrech s tímto listu. Například, první problém žádá žáci vypočítat obvod obdélníku o stranách 13 cm a 18 cm. Vysvětlit studentům, že obdélník je v podstatě natažené-out čtverec se dvěma sadami dvěma shodnými stranami.Takže, po stranách tohoto obdélníku bude 18 centimetrů, 18 cm, 13 cm a 13 cm. Výpočet plochy zóny závisí na vztahu prvků v polygonu zóny k zóně a předvol­bách zóny. Jednotný povrchový materiál. Zaškrtávací pole, které značí, jestli zóna používá jed­notný povrchový materiál nebo ne. Pokud pole není zaškrtnuté, přebírají stěny zóny povrchové materiály navazují­cích konstrukcí [<] provádí výpočet doleva, sklon je uvažován k nejbližšímu bodu vrcholového polygonu vlevo. Tlačítko [>] provádí výpočet doprava, sklon je uvažován k nejbližšímu bodu vrcholového polygonu vpravo. Různé definice vnitřku polygonu Bod P leží uvnitř polygonu V1,. VM, jestliže: jej od okolí (nekonečná komponenta roviny) odděluje lichý počet hranic (odd-even rule, Jordanova věta) jej od okolí odděluje alespoň jedna hranice (neleží v nekonečné komponentě) jeho stupeň ovinutí hranicí polygonu W je nenulov

Snažím se georeference obrázek pomocí zeměpisné šířky a délky. Body jsou tyto: vlevo nahoře: (116,30950927734372,39,970805680527725) vpravo nahoře: (116. Ak chcete vypočítať plochu ľubovoľného polygónu, vyznačte v ňom ľubovoľný bod a potom ho pripojte ku každému vrcholu. Ak polygón nie je vypuklý, vyberte bod tak, aby segmenty čiary nepretírali strany tvaru. Napríklad, ak je polygon vonkajšou hranicou hviezdy, bod by mal byť zaznamenaný nie v lúči hviezdy, ale v jeho. Polygon (Region) Toto okno slouží k zadávání a úpravě polygonálních objektů. Každý polygon se skládá z jednotlivých segmentů, což mohou být úsečky nebo oblouky. Segment je vždy definován koncovým bodem a typem (úsečka/oblouk). Jednotlivé segmenty jsou uspořádány do tabulky Geometrie formou seznamu

Tato teorie byla poté použita pro výpočet parametrických B-spline křivek. Obecná B-spline křivka stupně je určena rovnicí: = = (), kde jsou polohové vektory vrcholů řídícího polygonu (de Boor body) Textová data (String) - formát buněk je text, nelze použít pro výpočty (max. 255 znaků). Celé číslo (Integer) - formát buněk je celé číslo, tedy bez desetinných míst (max. 10 znaků). Desetinné číslo (Real) - formát buněk je desetinné číslo (max. 10 znaků). Datum (Date) - formát buněk je datum (max. 20 znaků Aplikace CESTY je určena pro projektanty silničních komunikací, projektanty pozemkových úprav a geodety. Obsahuje nástroje pro projektování silnic, zvláště místních komunikací, polních a lesních cest. Pracuje v grafickém prostředí KRES, které obsahuje kromě běžných CAD funkcí speciální nástroje usnadňující práci. Okno Výpočty Konstrukční výpočty Geodetické výpočty Složené prvky Příkazový řádek * VÝPOČTY - POLYGON Oboustranně orientovaný a připojený Jednostranně orientovaný a oboustranně připojený Vetknutý Volný Q P K L 1 [y,x] 2 [y,x] s1 s2 s3 σ σ ω ω ω ω y x Uložení známých údajů [SS] Výpočet polygonu Výstupy.