Home

Přímá citace APA

Citace apa generátor, ocitujte knihu, článek, web a další

APA 6. vyd. dělí přímé citace na dva druhy: Přímé citace do 40 slov se zařazují přímo do textu práce, jsou označeny uvozovkami a tečka následuje za odkazem v textu. Přímé citace, které jsou delší, než 40 slov je třeba odsadit do nového odstavce (bloku) textu, zde se píše odkaz až za tečku CITAČNÍ NORMY APA Pracovní materiál pro studenty a studentky PVŠPS verze 4.1 Citace z jiného textu (tzv. přímá citace ) Allport píše: Největší jistotu máme v jedné věci (1954/2004, s. 97). 3) Prameny uváděné v seznamu literatury (tzv. bibliografická citace 1.2 Nepřímé citace: Nepřímé citace (shrnující text či parafrázování) nejsou uváděny v uvozovkách, ani nejsou zvýrazněny kurzívou. Rovněž se zde neuvádí strany, na nichž je parafrázovaný text v původním zdroji uveden. Pro každou citovanou pasáž je třeba uvést přesné autorství (nikoliv ibid/tamtéž) APA Style - shrnutí základních pravidel a příklady citovaných dokumentů Citování v textu V textu odkazujeme na pramen zkrácenou citací. Za textem uvedeme soupis literatury s úplnými bibliografickými citacemi. Prameny jsou v soupisu řazeny abecedně. Zdroj: Hochwarter (2005) Bibiografické citace Pravidl Přímá citace X nepřímá citace str. 4 4. Vzorová citace elektronického zdroje + vytvoření průběžného odkazu str. 5 APA má v současné době minimálně 7 verzí, MLA 8 a Chicago dokonce 17. Předem upozorňuji, že tato verze citačního manuálu je zcela první, a tak bude zcela přirozené, pokud s

Přehled pravidel pro citování dle APA 6

Přímá citace je doslovné převzetí textu autora, píšeme v uvozovkách, můžeme doplnit kurzívou - přímá citace musí být odlišena od Vašeho vlastního textu, v práci by nemělo být více než 10 % přímých citacích, doporučuje se kolem 5 % (záleží ale na typu práce, např. recenze, výklad zákona obsahují přímých citací více PŘÍMÁ CITACE - přesně opsaný zdrojový text Řádně označovat přímé citace uvozovkami (Často chyběl začátek či konec označení citace). Vždy uvádět zdroj a přesnou stranu přímé citace. Všechny použité zdroje uvádět do soupisu literatury (V textu se objevovaly i citace bez zdroje!!)

Manuál pro citační normu APA - 7

 1. Citace je text / web / obrázek / graf apod., který přebíráte z jiného zdroje a vkládáte do textu své práce. Citaci přebíráte buď doslova (přímá citace) nebo parafrázujete. V příkladu níže vyznaena oranžově. Bibliografická citace je záznam vytvořený dle pravidel normy ISO 690
 2. přímá citace pomocí normy APA: v případě přímé citace textu jiného autora do 3 řádků je citovaný text uveden v uvozovkách (citovaný text nesmí být v kurzívě) a uvedena strana/rozsah stran na které se citovaný text v původním zdroji nachází, stránky jsou rozděleny dlouho pomlčkou, pokud citovaný zdroj nemá.
 3. Jak citovat zákon v textu? Přestože existuje několik způsobů, jak zákon správně citovat obecně platí, že citace má kromě samotného textu nezbytně obsahovat typ dokumentu, z něhož bylo čerpáno, dále jeho číslo, rok a titul.. Typ dokumentu je identifikace toho, co citujeme, nejčastěji na prvním místě budeme uvádět slovo zákon, popřípadě ústavní zákon.
 4. Je citace přímá citace? Pokud odkazujete na jiný zdroj, sumarizujete jej, parafrázujete nebo citujete, uveďte jeho citaci v textu. Styl citace APA v textu používá příjmení autora a rok vydání, například: (Field, 2005)
 5. ibliografické citace/reference souhrn údajů o citovaném dokumentu nebo jeho části, jež umožňují jeho identifikaci a zpětné vyhledání má svou danou strukturu, tu udává zvolený citační styl (ČSN ISO ò õ, Geografie-Sborník ČGS, APA, MLA, AMA) seznam bibliografických citací na konci práce tvoří tzv
 6. áře k bakalářské práci. Vytvořeno v rámci projektu: Inovace vzdělávání v technologiích a aplikacích polymerů, CZ.1.0..

S Citace PRO můžete citovat nejen dle normy ČSN ISO 690, ale využít lze další známé citační styly jako APA, MLA, AMA, IEEE, CSE, Chicago, Turabian a mnoho dalších. Využíváme Citation Style Language (CSL) styly. Na vyžádání jsme schopni doplnit i další citační styly nebo vám vytvořit na míru váš vlastní styl Přímá citace do 2 řádků musí být uvedena v uvozovkách a psaná kurzívou. Přímá citace, která je delší více než 2 řádky, je uvedena jako samostatný odstavec v uvozovkách, psaná kurzívou, velikost písma 11 a řádkování 1. Text je přepsán doslovně, nelze vynechat žádnou jeho část. V odkazu na použitou literaturu About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators. Americká psychologická asociace (APA) styl je často používán v oblasti společenských věd a dalších disciplín.S APA nebo některý z stylů uvedených v tomto článku, je nutné použít citace, pokud jste citoval text z jiného zdroje, parafrázoval autor nebo autoři nápady, nebo odkazují na její práci, jako je například studie, originálního myšlení, nebo dokonce. Vytvoření citace. Vyhledat citaci. Vytvořit citac

Přímá a nepřímá citace - lorenc

Vzory bibliografických citací dle citační normy APA 1. Citace knihy, jeden autor: Piorecký, K. (2011). Česká poezie v postmoderní situaci 1. Přímá citace - doslovné převzetí textu. Je úplná (celá myšlenka) nebo částečná (jen část myšlenky). Vyznačuje se uvozovkami a kurzívou, příp. odsazením zprava a zleva a shora a zdola a užitím menšího fontu. Je třeba jednotně užívat v celé práci. Rozsah by neměl činit více než cca 10% díla. 2

Přímá citace x Parafráze x Plagiátorství Přímá citace doslovně převzatý text, včetně typografického zdůraznění; text uvádíme v uvozovkách, autory i zdroje citujeme Parafráze = nepřímá citace vyjádření textu vlastními slovy a vlastním stylem, avšak bez změny významu; text neuvádíme v uvozovkách Citace může být přímá a nepřímá. Přímá citace je doslovná a je vždy označená uvozovkami, způsob citování upravuje norma, která vylučuje jakoukoliv vlastní kreativitu v zacházení (APA). Citace v pracích odevzdaných po 1.10. 2018 budou již pouz

Přímá citace je doslovné převzetí textu autora, píšeme v uvozovkách, můžeme doplnit kurzívou - přímá citace musí být odlišena od Vašeho vlastního textu, v práci by nemělo být více než 10 % přímých citacích, doporučuje se kolem 5 % (záleží ale na typu práce, např. recenze, výklad zákona obsahují přímých citací více) Parafráze je interpretace. Přímá citace (citát) je doslovné převzetí původního textu. Parafráze shrnuje původní sdělení vlastními slovy. Za přímou citací i parafrází v textu práce je nutné uvést odkaz (angl. citation) na příslušné dílo, díky kterému jej čtenář najde v soupisu literatury Zásady jsou stejné, jako při použití děl jiný h autorů: přímá itae neo parafráze, v odůvodněné míře a s odkazem na původní zdroj. Jde o tzv. auto-citace a jejich neuvedení se považuje za auto-plagiátorství. Základní zásady itování: Důsledně itujte vše hny použité zdroje, včetně orázků, grafů a taulek

Jak citovat v textu - poradíme přehledně a srozumiteln

Citace internetových zdrojů a obzvláště pak webových stránek klade vyšší nároky na autora než obyčejná kniha. U všech odborných textů najdeme citace, které nám objasňují z jakých zdrojů autor textu vycházel. 1 Jak citovat webovou stránku a internetové zdroje? 4 Jak odkazovat příspěvky či články z webových stránek V poslední části schůzky APA je uvedeno datum, kdy jste k článku přistoupili, a přímá citace z tohoto článku. Tímto způsobem mohou čtenáři přímo přistupovat k článku, který citujete, aniž byste jej museli hledat. Například: Lane, L. a Kent, C. (2017). Neuvěřitelné a super: zkoumání nadlidských sil Blok citace je přímá citace, který je odsazen od levého okraje a začne na novém řádku. APA Blokové citace . APA je zkratka pro Americká psychologická asociace, a APA styl se používá k formátování nic v sociálních vědách. Když citace je delší než čtyři řádky linie, APA vyžaduje, aby byl stylizovaný takto

Manuál APA Verze 7 (2019). Jak psát odbornou práci styl a struktura textu citační norma. Výňatek z manuálu v anglickém jazyce Citování v textu (odkazy) ve stylu jméno-datum (Jones, 1998). Přímá citace je v uvozovkách a je uvedena strana (popř. strany) původního díla Přímá citace. Doslovně převzatá pasáž textu. Autora citátu zpravidla vždy uvádíme přímo v textu. Používáme ji . jen výjimečně, například v situacích:- kdy citujeme pramen (interpretace by jej mohla zkreslit);- kdy s citovaným textem polemizujeme nebo jej naopak používáme jako argument;- kdy je formulace samotná důležitá pro naše sdělení (například ukazuje. Citace v přehledu literatury Přehled literatury a její citace v textu 1) Časopis 2) Kniha 3) Elektronické dokumenty 4) Speciální případy I.) citace podle citace v článku (citace v citaci) - nevlastním separát - nepřímá citace (maximálně2-3 na celou práci, spíše dohledat původní zdroj Masaryk Universit

Přímá citace se v textu ohraničuje dvojitými uvozovkami (na začátku uvozovky dole, na konci nahoře) a je psána kurzívou. Parafráze označuje přeformulování cizí informace a její vložení do textu. Parafráze je formátována jako běžný text a není nijak ohraničena ; Vytvářet citace v-textu v APA stylu Bibliografická citace by měla sloužit k jasné identifikaci citovaného dokumentu. Údaje by měly být, pokud je to možné, komplexně převzaty z citovaného informačního zdroje. Citaci (dle ČSN ISO 690) pak jednoduše vygenerujeme pomocí generátoru citací Citace.com, zadáním povinných údajů dle typu příslušného dokumentu Generátor, určený zejména pro studenty, umožňuje rychlé a jednoduché generovaní www citací z webových stránek. Vytvořené citace respektují ISO normu 960-2011 a můžeš je použít v seminárních, bakalářských i diplomových pracech. Pokud si nevíš rady, koukni na návod nebo si rovnou vygeneruj citaci

Jak správně citovat - VysokéŠkoly

Citace elektronických zdrojů. U citování elektronických zdrojů jsou oproti jiným zdrojům podle normy vyžadovány následující údaje: Typ nosiče (online, online databáze, disk) Datum vydání/aktualizace. Datum citování. Dostupnost a přístup. Jak správně citovat časopis. Návod pro tištěnou i pro elektronickou verzi. Jak. Jak citovat cizojazyčné zdroje. Cizojazyčné citáty se uvádí v překladech.Je však nutno vyznačit, o čí překlad se jedná. Objevíme-li v citátu chybu, nemůžeme ji opravit, ale můžeme k ní připojit [!] nebo [sic!], aby bylo patrné, že o ní víme Stává se, že lidé chtějí citovat články z Wikipedie ve svých vlastních dílech. Tato stránka shrnuje praktické požadavky vyplývající z licence CC-BY-SA, pod níž jsou články na Wikipedii šířeny.. Stejně jako jakýmkoli jiným zdrojům byste neměli Wikipedii slepě důvěřovat, a je-li to možné, přesnost jejích informací ověřovat z nezávislých zdrojů

Pravidla citování - Akademická etik

Jak na citace podle APA style - SlideShar

 1. Citace [angl. reference] - kompletní výčet údajů, umožňujících přesnou identifikaci a dohledání zdroje, ze kterého autor čerpá (obvykle obsahuje jméno autora, název díla, časové určení, atd.). Označení má různé podoby: APA, ISO, MLA. V ČR se nejvíce používá norma ISO 690. Proč citovat. Dodržení autorského.
 2. Bibliografické citace/reference souhrn údajů o citovaném dokumentu nebo jeho části, jež umožňují jeho identifikaci a zpětné vyhledání má svou danou strukturu, tu udává zvolený citační styl (ČSN ISO 690, Geografie-Sborník ČGS, APA, MLA, AMA) seznam bibliografických citací na konci práce tvoří tzv. soupis literatury.
 3. Citování osoby. Jedná se o způsob přebírání myšlenek z jiného než primárního zdroje. Pokud je to možné, vždy dohledejte primární originální zdroj (článek, knihu, web) a čerpejte přímo z něj. Pokud daný zdroj není možné dohledat nebo není přístupný, lze ve výjimečných případech využít tzv. sekundární.
 4. Webinář č. 7 -- Jak citovat podle APA. Citace, bibliografie, citační software III. JAK JSEM ODHALIL PLAGIÁT DIPLOMOVÉ PRÁCE I BEZ ČTENÍ? #36 - Jak na diplomky 6. Webinář č. 2 -- Jak na citace a citování; Zjednodušte si citování - MODUL 1 - Úvod do citování a plagiátorství; Word - citace zdrojů; Zotero 5 Export citací do.
 5. Citační manažer Citace PRO Formální složka citací citační styly = jak má citace vypadat univerzální ČSN ISO 690, Harvard, Chicago oborové APA, AMA, IEEE, MLA, CSE, Vancouver citační styly časopisů Historická časopis, Sociologický časopis, Nature,.. Citace PRO jsou českým zástupcem nástrojů pro správu a tvorbu citací
 6. Citace. Povolené jsou citační normy: ISO 690 a APA, u každé položky seznamu publikací je uveden příklad, který odpovídá povinným údajům (např. název díla, nakladatelství, rok vydání, ISBN, rozsah, atd.), prosíme o zachování jednotlivých povinných položek.. Citační normy, styly • APA (American Psychological.
 7. Dobrý den, měl bych menší prosbu ohledně citace videa z youtube. Používám citační manuál APA, ale ohledně citace videa jsem toho moc nenašel. Cituji video, které neznámý autor nahrál na youtube, ale ve videu mluví přímo osobnost v daném oboru, která je autorem důležitých myšlenek, které já potřebuji citovat

APA - odkazování v textu - PSYNFO

Video: Jaký je rozdíl mezi přímou citací a parafrází? - Knihovna

Jak citovat při psaní práce BezvaVejška

Přebíráte buď doslova (přímá citace) nebo parafrázujete (převypravujete text vlastními slovy). Citační norma pro ČR: ČSN ISO 690 platná od dubna 2011 Co je plagiátorství: • Zkopírování dokumentu Citace podle ČSN ISO 690. Citace podle APA. Jírů, M., Pavlíčková, J., & Šedivá, Z. (2016). Možnosti srovnávání. Citování metodou průbžných poznámek Vkládá se íselný odkaz za citovaným textem V poznámce pod arou se uvádí bibliografická citace podle normy SN ISO 690 Při citaci dříve citovaného zdroje lze použít jméno autora a odkaz na íslo poznámky první citace Příklad: 4 SLOWÍK, Josef. Komunikace s lidmi s postižením Krátká citace - text uvedený pomocí jména autora. Jestliže je převzatý text uvozen bez zmiňování jména autora (Obrázek 5), je třeba vložit jeho jméno do závorky společně s rokem vydání a číslem stránky ihned za konec citovaného textu. Obrázek 5. Krátká citace - text uvedený bez využití jména autora. Dlouhá.

Citace je text / web / obrázek / graf apod., který přebíráte z jiného zdroje a vkládáte do textu své práce. Citaci přebíráte buď doslova (přímá citace) nebo parafrázujete. V příkladu níže vyznačena zeleně. Bibliografická citace je záznam vytvořený dle pravidel normy ISO 690 Přímá citace je doslovný text jiného autora vložený do vlastní práce - ten je třeba dát do uvozovek, psát v kurzívě a citovat (Pešta, 2015). Parafráze je přepis myšlenek, závěrů, poznatků jiného autora vlastními slovy - uvozovky ani kurzíva se nepoužijí, ale pramen se musí citovat v místě, kd APA . Citace podle stylu APA začíná příjmením vynálezce a následně jeho první počáteční. Následuje rok, který se zobrazí v závorkách, a číslo aplikace. Ujistěte se, že je rok uveden kurzívou. Příklad citace APA by byl: Lou, M., (2013) patentová přihláška US č. 9, 876, 543. ML

Jak citovat zákon - poradíme přehledně a srozumiteln

 1. Citát je přímá citace textu, který je doslovně přepsán z jiného informačního zdroje. Musí být jasně označen uvozovkami, případně kurzívou. V bibliografickém odkazu se vždy uvádí číslo stránky, z níž je citováno, jinak je citát bezcenný
 2. 1 2 Vzor citace: PECHANEC, P. Přímá demokracie v České republice. Praha : Wolters Kluwer ČR, s. Právní stav publika..
 3. The APA citation style (6th Edition) is a parenthetical author-date style, so you need to put the author's last name and the publishing date into parentheses wherever another source is used in the narrative.. The APA format consists of in-text citations and a reference list, along with guidelines for formatting the paper itself
 4. Obsah pohled patrné, co jsou vlastní, a co převzaté myšlenky) Přímá citace musí být ocitována! Převezmeme-li cizí myšlenku (tabulku, graf, apod.) aniž bychom ji ocitovali. Návod jak citovat literaturu. fotografie / obrázky / tabulky / grafy apod. - popis, odkaz a záznam - Nová citační norma ČSN ISO 690:2011.

39) - toto je přímá citace v textu, literatura uvedená v závorce se dále objeví v seznamu použitých zdrojů. Přičemž Hendl (2005) připomíná, že kvalitativní výzkum je široké označení pro rozdílné přístupy - toto je nepřímá citace, tj. převzatá hlavní myšlenka. Opět je nutné tuto publikac citace jednoho autora předchází citacím děl více autorů, které začínají stejným jménem. citace více autorů, které začínají stejným jménem, se řadí chronologicky. FIALA, Petr. Občané, demokraté a straníci. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2015. ISBN 978-80-7325-355-4. FIALA, Petr

DifferBetween Rozdíl mezi citací a citac

Přímé citace textu se dávají do uvozovek a text je zvýrazněn kurzívou, v případě přímých citací textu delších než 40 slov se přímá citace zarovnává do samostatného odstavce (odsazený zprava i zleva a oddělený prázdným řádkem před a za odstavcem) bez použití uvozovek Bibliografická citace identifikuje celý dokument (eng. reference) NOVOTNÁ, Iva, 2015. Roboti zaberou naše byty a chleba si pomažou Apetity. Praha: Karolinum. ISBN 978-40-7328-068-2. Stylů je několik tisíc (MLA, APA, ČSN ISO 690, Turabian) Citace v textu a bibliografická citace

Citace, bibliografie, citační software III

Přímá a nepřímá citace. Citace rozlišujeme přímé a nepřímé.Přímou citací rozumíme převzetí části cizího díla bez úprav, nepřímou pak využití myšlenek/výsledků/dat apod. v upravené podobě - nejsou doslovně citované, jde o překlad, výsledky cizího výzkumu, parafráze, převzaté číselné údaje, apo APA pokyny. APA Styl je široce používán studenty, výzkumné pracovníky a odborníky v sociální a behaviorální vědy. Citační generátor Scribbr APA automaticky generuje přesné odkazy a citace v textu zdarma. tato citační příručka popisuje nejdůležitější citační pokyny ze 7.vydání publikace apa Manual (2020) 39) - toto je přímá citace v textu, literatura uvedená v závorce se dále objeví v seznamu použitých zdrojů. Přičemž Hendl (2005) připomíná, že kvalitativní výzkum je široké označení pro rozdílné přístupy - toto je nepřímá citace, tj. převzatá hlavní myšlenka

Citace bakalářské práce. Nejen v teoretické a praktické části práce, ale také v přílohách je nutné, aby pisatel/student citoval veškerý převzatý materiál dle stanovených citačních norem. Pokud si nejste jisti, jak by měla vypadat forma citací zadaná Vaší školou, doporučujeme prozkoumat internetové stránky. Citace si uložte a vyexportujte pro Word nebo v PDF 1 Citace vs. parafráze vs. plagiát Citace = přímá citace Text je z textu převzat doslova Převzatý text je buď v uvozovkách, nebo je vyznaþen kurzívou (aby bylo na první pohled patrné, co jsou vlastní, a co převzaté myšlenky) Přímá citace musí být ocitována Přímá citace označuje doslovné přejímání cizí informace a její vložení do textu. Přímá citace. Citace seminarni-prace . APA, MLA, Harvard, OSCOLA, Chicago, CSE atd Bibliografické citace a odkazy podle nové normy ČSN ISO 690 z března 2011 2) Citace z jiného textu (tzv. přímá citace ) Allport píše: Největší jistotu máme v jedné věci (1954/2004, s. 97). 3) Prameny uváděné v seznamu literatury (tzv. bibliografická citace V historii stránky nebo v panelu Nástroje v levém menu lze najít i přímý odkaz na danou revizi (Trvalý odkaz) Uvedení názvu zahraničního článku či knihy je v souladu s citační normou ISO 690 (APA). Blíže: ČSN ISO 690. Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. Třídící znak 01 0197. Nebo lze využít.